ŠVENČIAME

Violetos išleistuves

(2013 11 08)

Koncerte Nautilus laisvalaikio namuose, minint bibliotekos 90-èio jubiliejø

(2013 01 23)

Koncerte Nautilus laisvalaikio namuose, minint bibliotekos 90-èio jubiliejø

(2013 01 23)

Koncerte Nautilus laisvalaikio namuose, minint bibliotekos 90-èio jubiliejø

(2013 01 23)

Koncerte Nautilus laisvalaikio namuose, minint bibliotekos 90-èio jubiliejø

(2013 01 23)

Koncerte Nautilus laisvalaikio namuose, minint bibliotekos 90-èio jubiliejø

(2013 01 23)

Koncerte Nautilus laisvalaikio namuose, minint bibliotekos 90-èio jubiliejø

(2013 01 23)

Koncerte Nautilus laisvalaikio namuose, minint bibliotekos 90-èio jubiliejø

(2013 01 23)

Koncerte Nautilus laisvalaikio namuose, minint bibliotekos 90-èio jubiliejø

(2013 01 23)

Koncerte Nautilus laisvalaikio namuose, minint bibliotekos 90-èio jubiliejø

(2013 01 23)

Koncerte Nautilus laisvalaikio namuose, minint bibliotekos 90-èio jubiliejø

(2013 01 23)

Sveikiname Direktoræ su Boso diena

(2012 10 16)

Noritos ir Nijolës jubiliejai

(2012 m.)

Noritos ir Nijolës jubiliejai

(2012 m.)

Kalëdø ir Naujøjø sutikimas

(2012 m.)

Kalëdø ir Naujøjø sutikimas

(2012 m.)

VDU bendruomenës Ðv. Kalëdø popietë Didþiojoje auloje

(2011 12 21)

Mokslo metø pabaigtuvës Botanikos sode

(2011 m.)

Laimutës jubiliejus

(2011 m.)

Alginos iðleistuvës

(2010 m.)

Mokslo metø pabaigtuvës Botanikos sode

(2010 m.)

Mokslo metø pabaigtuvës Botanikos sode

(2010 m.)

Zitos jubiliejus

(2009 m.)

Zitos jubiliejus

(2009 m.)

Mokslo metø pabaigtuvës Botanikos sode

(2009 m., A. Vaitkevièiaus nuotrauka)

Mokslo metø pabaigtuvës Botanikos sode

(2009 m., A. Vaitkevièiaus nuotrauka)

Mokslo metø pabaigtuvës Botanikos sode

(2009 m., A. Vaitkevièiaus nuotrauka)

Mokslo metø pabaigtuvës Botanikos sode

(2009 m., A. Vaitkevièiaus nuotrauka)

2009 metus pradedant

(2008 m.)

Palydime 2008 metus ir repetuojame VDU bibliotekos dainà

(2008 m.)

Palydime 2008 metus

(2008 m.)

Rimos jubiliejus

(2008 m.)

Bibliotekos 85-metis

(2008 m.)

Bibliotekos 85-metis

(2008 m.)

Bibliotekos 85-metis

(2008 m.)

Bibliotekos 85-metis

(2008 m.)

Bibliotekos 85-metis

(2008 m.)

Bibliotekos 85-metis

(2008 m.)

Mokslo metø pabaigtuvës Botanikos sode

(2007 m., A. Vaitkevièiaus nuotrauka)

Mokslo metø pabaigtuvës Botanikos sode

(2007 m., A. Vaitkevièiaus nuotrauka)

Mokslo metø pabaigtuvës Botanikos sode

(2007 m., A. Vaitkevièiaus nuotrauka)

Nijolës jubiliejus

(2007 m.)

Birutës jubiliejus

(2007 m.)

Adelijos jubiliejus

(2007 m.)

2007 metus pradedant

(2006 m.)

      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 24
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt