PAVYZDŽIAI

 
Pavyzdys 1. Straipsnio ištraukos su nuorodomis tekste (pagal LST ISO 690 ir LST ISO 690-2)
 

Nustačius kultūros paveldo skaitmeninimo ir jo pateikimo vartotojams spragas, jų pašalinimo būdus nurodžius minėtuose dokumentuose [1; 8], buvo imtasi konkrečių veiksmų, sukūrus kultūros ir mokslo paveldo skaitmeninimo politikos ir programų koordinavimo mechanizmą – Nacionalinių atstovų grupę (NRG) ir projektą MINERVA.
Pirmininkaujant Italijai buvo parengtas ir patvirtintas naujas strateginis dokumentas – Parmos chartija [2], kuris rėmėsi šiais pagrindiniais dokumentais.
Pagrindiniai darbo grupių veiklos rezultatai yra pateikti nurodytais adresais ir publikuotuose leidiniuose [3–7].
 
NUORODOS
 
1. Action Plan on coordination of digitisation programmes and Policies: implementation framework for digitisation coordination actions in Europe [interaktyvus] [žiūrėta 2005 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www. cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/lund_ap_browse.htm>.
2. Charter of Parma. Roma, 2004. 23 p.
3. Coordinating digitisation in Europe: progress report of the National Representatives Group coordination mechanisms for digitisation policies and programmes, 2003. Roma, 2004. 233 p.
4. Digitisation Guidelines: a selected list [interaktyvus] [žiūrėta 2005 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www. minervaeurope.org/guidelines.htm>.
5. Good practices handbook. Version 1.3. Edited by the Minerva Working Group 6 Identification of good practices and competence centres. Roma, 2004. 60 p.
6. Minerva: digitising content together: Ministerial Network for Valorising Activities in Digitisation: activities 2003–2004. Roma, 2004. 28 p.
7. Quality Principles for Cultural Websites: a handbook. Edited by Minerva Working Group 5 Identification of user needs, contents and quality criteria for Cultural Web Applications. Roma, 2005. 66 p.
8. The Lund Principles [interaktyvus] [žiūrėta 2005 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://europa.eu.int/rapid /pressReleasesAction.do?reference=IP/05/98&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>.

 
Pavyzdys 2. Straipsnio ištraukos su nuorodomis puslapio išnašose (pagal ISBD)
 

Kaip rodo bibliologijos studijas baigti 1943 m. spėjusios Stanislavos Ambraziejūtės-Petraitienės išlaikytų egzaminų sąrašas, tarp jų trys buvo bibliologijos srities visuotinės knygos istorija, bibliografijos istorija ir bibliotekų istorija23.
Nuo 1941 m. rudens iki 1943 m. pavasario Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos fakultete veikė taip pat Sociologijos-žurnalistikos katedra, kurios studentams Lietuvos knygos istoriją dėstė V. Biržiška, žurnalistikos istoriją – Juozas Keliuotis24. Apie V. Biržiškos dėstymą yra užrašyti buvusių įvairių laikų Kauno universiteto studentų (Vandos Daugirdaitės-Sruogienės, Halinos Korsakienės)25, taip pat Kosto Korsako, teisininko (vėliau bibliografo) Stasio Tomonio atsiminimai26.
Mat V. Biržiška, dėstęs pastariesiems administracinės teisės kursą, duodavęs jos literatūrą, o pats per paskaitas pasakojęs lietuviškos knygos istoriją27.
S. Šalkauskis tame kurse skyrė vietos ir bibliografijai, kaip mokslinio darbo priemonei28.
___________________________
23 Raguotienė G. Pirmoji diplomuota Lietuvos bibliotekininkė // Tarp knygų. 1999, nr. 5, p. 32.
24 Gulmanas V. Studijos okupacijos sąlygomis (1941-1943) // Žurnalistika. Kn. 16 (1990), p. 68.
25 Žukas V. Lietuvių knygotyros bruožai. Vilnius, 1989. p. 111.
26 Žukas V. Atsiminimai apie Vaclovą Biržišką // Knygotyra. T. 33 (1997), p. 227.
27 Ten pat, p. 233.
28 Šalkauskis S. Bendrosios mokslinio darbo metodikos pradai. Kaunas, 1926. p. 55-64.
Pavyzdys parengtas pagal:
Raguotienė, Genovaitė. Knygotyros dėstymas Lietuvos valstybės universitetuose ir Vaclovo Biržiškos vaidmuo // Knygotyra. 2000, T. 36, p. 25-33.
 
NAUDOTA LITERATŪRA 
  1. Gulmanas V. Studijos okupacijos sąlygomis (1941-1943) // Žurnalistika. Kn. 16 (1990), p. 68.
  2. ...
  3. Raguotienė G. Pirmoji diplomuota Lietuvos bibliotekininkė // Tarp knygų. 1999, nr. 5, p. 32.
  4. ...
  5. Šalkauskis S. Bendrosios mokslinio darbo metodikos pradai. Kaunas, 1926. p. 55-64.
  6. Žukas V. Atsiminimai apie Vaclovą Biržišką // Knygotyra. T. 33 (1997), p. 227.
  7. Žukas V. Lietuvių knygotyros bruožai. Vilnius, 1989. p. 111.
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 21
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt