Pavyzdys. Literatūros sąrašas (pagal LST ISO 690 ir LST ISO 690-2)

LITERATŪRA
 
1. ABRAMAUSKIENĖ, J. Profesinis būsimųjų pradinių klasių mokytojų rengimas – jų muzikinio ugdymo teoriniai pagrindai [interaktyvus]:daktaro disertacijos santrauka: socialiniai mokslai, edukologija  (07S). Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius, 2002 [žiūrėta 2007-09-01]. Prieiga per internetą: www.biblioteka.vpu.lt/elvpu/48332.pdf .
2.Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas. Kaunas: Technologija, 2000. 234 p. Aut. B. Martinkus, B. Neverauskas, A. Sakalas, R. Venskus, V. Žilinskas. ISBN 9986-13-830-2.
3.BERGER, P. L. Sociologija: humanitarinis požiūris. Kaunas: Literae universitatis, 1995. 195 p. ISBN 9986-457-08-2.
4.CHARLES, C. M. Pedagoginio tyrimo įvadas. Vilnius: Alma litera, 1999. 397 p. ISBN 9986-02-736-5.
5.KARDELIS, K. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai (edukologija ir kiti socialiniai mokslai): vadovėlis. 2-asis patais. ir papild. leid. Kaunas: Judex, 2002. 398 p. ISBN 9986-948-65-7.
6.LEONAVIČIUS, J. Sociologinio tyrimo rengimo ir atlikimo pagrindinių reikalavimų vykdymo klausimu. Iš Sociologija: praeitis ir dabartis. Mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, 2000. p. 135-140.
7.....
8.ABERCROMBIE, N. The Penguin dictionary of sociology. 3rd ed. Harmondsworth: Penguin books, 1984. 510 p. ISBN 0-14-051292-6.
9.BURRELL, G.; ir MORGAN, G. Sociological paradigms and organizational analysis. London: Heinemann Educational, 1979. 432 p.
10.HEDGES, L. How hard is hard science, how soft is soft science? American psychologist, 1987, 42, p. 443-455.
11....
12.АНУРИН, В. Ф. Общая социология. Москва: Академический Проект, 2003.496 с. ISBN 5-950-20021-7.
13.Как провести социологическое исследование. Москва: Политиздат, 1990. 288 с. ISBN 5-250-00320-6.
14.KVALE, S. Исследовательское интервью. Москва: Смысл, 2003. 301 с. ISBN 5-89357-145-2.
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 24
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt