VDU mokslo žurnalai

   
  Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai =
 
Applied Economics: Systematic Research
 
 
Žurnalo adresas institucinėje talpykloje eLABa
 
Leidėjas: 
Vytauto Didžiojo universitetas.
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
 
Leidžiamas nuo:
2007
 
           Periodiškumas:
 
2 kartus per metus
 
ISSN:
1822–7996
 
Redakcijos kontaktai:
S. Daukanto g. 28–313

44246 Kaunas

Telefonai: (8 37) 327 994

Faksas: (8 37) 327 857

El. paštas: econ@evf.vdu.lt

                  

 
 
                                                                           
 
Redakcinė kolegija
  
Mokslinis redaktorius:
 • Habil. dr., prof. Pranas Žukauskas, Vytautas Magnus University (Lithuania)
Atsakingasis redaktorius:
 • Dr., assoc. prof. Boleslovas Drilingas
Redakcinė kolegija:
 • Dr., prof. Rolf Jens Brunstad, NHH, Norwegian School of Economics and Business (Norway)
 • Habil dr., prof. Vladimir Busov, Moscow State University of Management (Russia)
 • Habil dr., prof. Jonas Čepinskis, Vytautas Magnus University (Lithuania)
 • Habil dr., prof. Remigijus Čiegis, Vytautas Magnus University (Lithuania)
 • PhD, prof. Joao Ricardo Faria, University of Texas Pan American (USA)
 • Dr., prof. Kristina Levišauskaitė, Vytautas Magnus University (Lithuania)
 • Habil dr., prof. Zigmas Lydeka, Vytautas Magnus University (Lithuania)
 • PhD, prof. Anders Lunander,  Örebro University (Sweden)
 • Dr., prof. Giovanni Pegoretti, University of Trento (Italy)
 • Dr., prof. Rajesh K. Pillania, Management Development Institute (MDI) (India)
 • Dr., prof. Violeta Pukelienė, Vytautas Magnus University (Lithuania)
 • Habil dr., prof. Ardak Sakhanova, The Kazakh Abai National Pedagogic University (Kazakhstan)
 • PhD, prof. Pasquale M. Sgro, Deakin University (Australia)
 • Dr., prof. Vytautas Snieška, Kaunas Technological University (Lithuania)
 • Dr., prof. Mart Sõrg , University of Tartu (Estonia)
 • Habil dr., prof. Povilas Zakarevičius, Vytautas Magnus University (Lithuania)
 • Dr., prof. Elvyra Zelgalve, University of Latvia (Latvia)
 • PhD, prof. Amalia Morales Zumaquero, University of Malaga (Spain)
 
Apie leidinį

 
“Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai” – tai mokslinis žurnalas, kuriame pristatomi sisteminiai tyrimai, svarbių mokslinių darbų bei įvykių apžvalgos ekonomikos, finansų, ekonometrikos bei statistikos srityse. Žurnalas referuojamas tokiose duomenų bazėse kaip EBSCO (Business Source Complete) bei ProQuest.
 
Informacija autoriams

 
Prašome atidžiai perskaityti žemiau pateiktus reikalavimus straipsnių rankraščiams. Tai užtikrins greitesnį Jūsų pateikto straipsnio įvertinimą. Leidėjas pasilieka teisę atmesti arba grąžinti straipsnius, kurie neatitiks žemiau pateiktų reikalavimų.
 
Reikalavimai straipsnių rankraščiams
 
Redakcijai pateikti darbai turi būti originalūs, anksčiau nepublikuoti ar nepateikti svarstymui kituose leidiniuose. Straipsnius, priimtus spausdinimui ar atspausdintus šiame žurnale, taip pat draudžiama publikuoti kituose leidiniuose.
 
Autoriai redakcinei kolegijai pateikia 10-15 psl. ilgio elektroninę straipsnio rinkmeną ir jo kopiją, išspausdintą vienoje A4 formato lapo pusėje. Straipsniai turi būti parengti Microsoft Windows operacinės sistemos Microsoft Word tekstų rengimo sistema, Times New Roman šriftu (12 pt, single).
 
Kalbinė redakcija. Redakcinei kolegijai pateikiamų straipsnių kalba privalo būti profesionaliai suredaguota:
 • Be rašybos, skyrybos bei stiliaus klaidų;
 • Aiškūs, raiškūs sakiniai;
 • Pasirinktas moksliniam žurnalui tinkamas kalbos stilius.
 
Reikalavimai straipsnio struktūrai. Straipsnyje turi būti aiškiai suformuluotas mokslinių tyrimų objektas ir tikslai, problema, aptartas nagrinėjamos problemos sprendimas, nurodyti tyrimo metodai, pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padarytos išvados, nurodyta naudota literatūra. Rankraštis turi būti pateikiamas tokia tvarka:
 
Pirmas puslapis:
 • Pavadinimas (ne daugiau 10 žodžių), visų autorių autobiografiniai duomenys (pilnas autoriaus vardas ir pavardė, mokslinis laipsnis, pareigos, institucija, adresas, telefonas, faksas ir el. pašto adresas).
 • Iki 250 spaudos ženklų ilgio anotacijos lietuvių bei anglų kalbomis, trumpai pristatančios straipsnio turinį.
 • Iki 5 raktinių žodžių, atitinkančių straipsnio objektą, lietuvių bei anglų kalbomis.
 • JEL raktinių kodų priskyrimas pateiktiems raktiniams žodžiams. (JEL klasifikaciją rasite adresu http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html)
Kiti puslapiai:
 • Įvadas, kuriame būtina nurodyti straipsnyje analizuojamą problemą, straipsnio objektą, tikslą, uždavinius, tyrimo metodus, naudojamus šaltinius.
 • Pagrindinis tekstas, logiškai suskirstytas į atskirus skyrelius. Skyreliai turi turėti turinį atitinkančius pavadinimus.
 • Išvados bei pasiūlymai.
 • Literatūros sąrašas (reikalavimai pateikti žemiau).
Paskutinis puslapis:
Ne trumpesnė nei 3000 spaudos ženklų ilgio straipsnio turinį bei tyrimo rezultatus apibendrinanti santrauka kita negu straipsnis kalba (lietuvių arba anglų).
 
Reikalavimai literatūros sąrašui bei citavimui. Tekste šaltiniai cituojami skliausteliuose nurodant autoriaus pavardę bei publikacijos metus (e.g., Johnson, 1996, 1998; Yang, 1997a, 1997b; OECD, 2001; Knowles, Garces-Ozanne, 2003). Jeigu cituojamo autoriaus pavardė yra sakinio dalis, tik data turėtų būti pateikiama skliausteliuose: “B. Liander ir V. Terpstra (1967) paskelbė statistine analize paremtą rinkų atrankos metodą, išskirdami tris rinkos vystymosi lygius: … .”
Visi straipsnio tekste cituojami autoriai bei šaltiniai turi būti įtraukti į literatūros sąrašą. Šaltiniai literatūros sąraše turi būti surikiuoti abėcėlės tvarka. Apiforminimo pavyzdžiai:
 
Žurnalai
Lynne, G. D. (1999). Divided Self-Models of the Socioeconomic Person: The Metaeconomics Approach // Journal of Socioeconomics. Vol. 28, No.3, pp. 267-288. doi: 10.1016/S1053-5357(99)00017-7.
 
Knygos
Becker, G. S. (1991). A Treatise on the Family. 2nd ed. - Cambridge, MA: Harvard University Press.
 
Straipsnių rinkiniai
Cleland, J., Kaufmann, G. (1998). Education, Fertility, and Child Survival: Unravelling the Links / In the Methods and Uses of Anthropological Demography, ed. A. M. Basu and P. Aaby. - Oxford: Clarendon Press, pp. 128–152.
 
Darbo dokumentai
Johnson, D. G. (1999). Agricultural Adjustment in China: Problems and Prospects. - Working paper, University of Chicago, Department of Economics.
 
Konferenciniai straipsniai
Bai, N. (2001). March Forward to the City or Return Back to the Country: A Study of the Returned Rural Laborers. - Paper presented at the 2001 Labor Flow Conference, Beijing, July 4-6.
 
Disertacijos
Meng, E. C. H. (1997). Land Allocation Decisions and In Situ Conservation of Crop Genetic Resources: The Case of Wheat Landraces in Turkey. - PhD diss., University of California, Davis.
 
Statistinės informacijos bei internetiniai šaltiniai
Statistical Office of Lithuania (1997). Statistical Yearbook of Lithuania. - Vilnius: Lithuania.
Statistics South Africa (1996). South African Population Census. Prieiga per internetą: <http://www.statssa.gov.za/census96/>, [žiūrėta 2006 04 16].
U.S. Department of Agriculture (1996). Agricultural Statistics of Former USSR Republics and Baltic States. Prieiga per internetą: <http://www.ers.udsa.gov/data/sdp/view.asp?f=international/93009/>, [žiūrėta 2001 05 16].
 
Lentelės. Kiekviena lentelė turi turėti pavadinimą bei eilės numerį. Lentelės turi būti aiškios, suprantamos ir kuo įmanoma paprastesnės.
 
Išnašos. Prašome autorių išnašų naudoti kuo mažiau arba iš viso jų atsisakyti.
 
Paveikslai. Kiekvienas paveikslas turi turėti pavadinimą bei eilės numerį. Raidės, skaičiai bei simboliai turi būti aiškūs bei pakankamai dideli. Visi paveikslai priimami tik nespalvoti, t.y. juodai-balti, šiais formatais: tif, jpeg, gif, cdr, bmp, eps, doc, rtf ir xls.
 
Straipsnių vertinimas. Straipsnių tinkamumą vertina redakcinės kolegijos nariai. Tinkamais pripažinti straipsniai yra recenzuojami dviejų ekspertų. Remdamasis ekspertų išvadomis, vyriausiasis redaktorius straipsnį rekomenduoja priimti, atmesti ar grąžinti pataisyti. Prašymas pataisyti negarantuoja, jog pataisytas straipsnis bus iš karto priimtas spausdinimui.
 
Straipsnių rankraščiai turėtų būti siunčiami elektroninio pašto adresu econ@evf.vdu.lt
 
arba paštu:
Mokslo žurnalas:
“Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai”
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
S. Daukanto g. 28 – 313 k., Kaunas LT 44246
 
Duomenų bazės
 
Atviroji prieiga

 • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 22
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt