VDU mokslo žurnalai

   
SOTER: religijos mokslo žurnalas =
 
Journal of Religious Science
 
 
Žurnalo adresas institucinėje talpykloje eLABa
 
 
                           Leidėjas: 
Vytauto Didžiojo universitetas.
Katalikų teologijos fakultetas
 
Leidžiamas nuo:
1924–1939,
1999–
 
Periodiškumas:
 
4 kartus per metus, 2006
2 kartus per metus, 19271939, 19992005
ISSN:
e-ISSN:
1392–7450
2335–8785
 
Redakcijos kontaktai:
Gimnazijos g. 7
44260 Kaunas
Telefonas: (8 37) 322 406
Faksas: (8 37) 323 477
El. paštas: dek@ktf.vdu.lt
                  soter@ktf.vdu.lt

                          

 
 
Redakcinė kolegija
  
Pirmininkas:  
 • prel. prof. dr. (hp) Vytautas Steponas Vaičiūnas (VDU, teologija)
Pirmininko pavaduotojas:
 • prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas (VDU, etnologija)
Tarptautinė redakcinė kolegija:
 • mons. prof. habil. dr. Piero Coda (Romos popiežiškasis Laterano universitetas, teologija)
 • prel. prof. habil. dr. Henryk Misztal (Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas, bažnytinė teisė)
 • kan. prof. habil. dr. Marek Chmielewski (Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas, teologija)
 • kun. prof. habil. dr. Jan Perszon (Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas, teologija)
 • kun. prof. habil. dr. Piotr Stanisz (Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas,  teisė)
 • kun. prof. habil. dr. Ryszard Sztychmiler (Varmijos Mozūrų universitetas, teisė)
 • prof. dr. Anita Stašulāne (Daugpilio universitetas, teologija)
 • prof. Algis Mickūnas (Ohajo universitetas, JAV, filosofija)
 • prof. Vidas Balčius (Romos popiežiškasis Urbono universitetas, teologija)
 • doc. dr. Susan K. Roll (Kristaus Karaliaus seminarija, JAV, teologija)
 • kun. habil. dr. Józef Łupiński (Varšuvos kardinolo Stepono Višinskio universitetas, teologija)
 • kun. habil. dr. Waldemar Żurek (Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas, Bažnyčios istorija)
Regioninė redakcinė kolegija: 
 • prof. habil. dr. Antanas Tyla (LMA, istorija)
 • prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis (LEU, filosofija)
 • kun. prof. dr. (hp) Kazimieras Meilius (MRU, teisė)
 • prof. habil. dr. Stasys Vaitekūnas (KU, socialinė geografija)
 • prof. habil. dr. Romualdas Apanavičius (VDU, etnologija)
 • kun. prof. dr. (hp) Romualdas Dulskis (VDU, teologija)
 • kun. prof. dr. (hp) Andrius Narbekovas (VDU, teologija)
 • kun. prof. dr. (hp) Arvydas Ramonas (KU, teologija)
 • kan. prof. dr. (hp) Kęstutis Žemaitis (VDU, teologija)
 • prof. dr. (hp) Jonas Juškevičius (MRU, teisė)
 • prof. dr. Birutė Obelenienė (VDU, edukologija)
 • prof. dr. Albinas Plėšnys (VU, filosofija)
 • kun. doc. dr. Saulius Rumšas OP (LEU, teologija)
 • doc. dr. Irena Eglė Laumenskaitė (Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, sociologija)
 • doc. dr. Agnė Širinskienė (MRU, teologija)
 • doc. dr. Benas Ulevičius (VDU, teologija)
 
Apie leidinį

 
             Mokslinis žurnalas buvo leidžiamas Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete nuo 1924 m. ir atkurtas 1999 m. Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ir rusų kalbomis. Leidinyje pateikiami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos religijos, religijotyros, kultūros istorijos, filosofijos problematika. Žurnalą kuruoja Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Didysis Kancleris – arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.
     
 
Informacija autoriams

     
          Publikavimui parengti straipsniai privalo turėti šiuos struktūrinius komponentus: Anotacijas (lietuvių ir anglų kalba) ir pagrindinius žodžius (lietuvių ir anglų kalba), įvadą, kuriame suformuluota mokslinė problema, atskleistas jos aktualumas bei ištirtumas; apibrėžtą tyrimų objektą, dalyką, tikslą ir uždavinius, aprašytą tyrimo metodologiją ir metodus (jei tyrimas empirinio pobūdžio – suformuluotą hipotezę); tyrimo rezultatus ir jų išvadas, nuorodas, naudotų šaltinių ir literatūros sąrašą (literatūros sąraše negalima pateikti tų darbų, kurie neanalizuojami straipsnyje), straipsnio turinio santrauką anglų kalba; jei straipsnis parašytas užsienio kalba – santrauką lietuvių kalba.
 
Straipsnio medžiaga pateikiama šia tvarka:
 • Autoriaus vardas, pavardė;
 • Anotacija ir pagrindiniai žodžiai (lietuvių ir anglų kalba);
 • Straipsnio pavadinimas;
 • Įvadas;
 • Tyrimų rezultatai;
 • Išvados;
 • Nuorodos;
 • Šaltiniai ir literatūra;
 • Santrauka anglų kalba.
Atskirai pateikiami šie duomenys:
 • apie autorių: vardas, pavardė, pedagoginis vardas ir mokslinis laipsnis, darbovietė, darbo arba namų adresas, įskaitant telefoną ir elektroninį paštą (pasirinktinai);
 • straipsnio anotacijos lietuvių ir anglų kalba (iki 500 spaudos ženklų) bei originalo ir anglų kalba pagrindiniai straipsnio žodžiai, kurie autoriaus nuožiūra įtrauktini į kompiuterinių tinklų paieškos sistemas.
Reikalavimai: 
 • Straipsnius galima rašyti viena iš septynių kalbų: lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, rusų ir lenkų. Lietuvių kalba parašyti straipsniai redaguojami.
 • Straipsnių apimtis 20 000–40 000 spaudos ženklų.
 • Tekstas maketuojamas Times New Roman šriftu A4 formato popieriaus lape su tokiomis paraštėmis: viršuje – 2 cm, apačioje – 1,5 cm, kairėje – 3 cm ir dešinėje – 1,5 cm.
 • Pirmajame puslapyje pateikiama: straipsnio autoriaus (-ių) vardas mažosiomis raidėmis, pavardė – didžiosiomis raidėmis 13 punktu (pt) (lygiuojama prie dešinio krašto), straipsnio pavadinimas pateikiamas 16 pt Bold tipo mažosiomis raidėmis (centruojama).
 • Tekstas spausdinamas 11 pt, 1 eilutės intervalu (Single). Pirmoji eilutė pastraipoje atitraukiama 4 mm.
 •  Įvado, skyrių, poskyrių pavadinimai straipsnyje spausdinami 15 pt Bold tipo mažosiomis raidėmis. Lygiuojama prie kairiojo krašto.
 • Įvade žodžiai Tyrimo objektas, Tikslas, Uždaviniai, Metodai, Hipotezė ar Prielaida rašomi išretintu šriftu mažosiomis raidėmis.
 • Nelietuviškos kilmės asmenvardžiai rašomi originalo kalba.
 • Nuorodos pateikiamos darbo pabaigoje prieš Literatūros ir šaltinių sąrašą. Pavadinimas NUORODOS spausdinamas 14 pt Bold tipo šriftu didžiosiomis raidėmis. Svarbiausi bibliografiniai cituotų knygų, straipsnių rinkinių ir žurnalų duomenys rašomi 10 pt šriftu tokia tvarka:
Autoriaus [autorių] pavardė (visa pavardė, pirmoji vardo raidė) [jeigu autoriai keli, pavardės viena nuo kitos atskiriamos kableliais]. Ši aprašo dalis rašoma Italic šriftu; po vardo raidės dedamas taškas. Antraštė rašoma tiesiu šriftu, po jos dedamas taškas, nurodoma išleidimo vieta (pavyzdžiui, Vilnius, Kretinga, Roma ir pan.), dedamas taškas, nurodoma data, dedamas taškas, didžiosiomis raidėmis T arba D nurodomas tomas arba dalis, dedamas taškas, rašoma didžioji raidė P., nurodomi puslapiai, iš kurių citata paimta (Nuorodose puslapius nurodyti būtina). Pavyzdžiui, Wolonczewskis M. Žemajtiu Wiskupiste. Wilniuj. 1848. D. I. P. 37. Jeigu cituojamas ne lietuviškas šaltinis – tai leidinio rubrika bei puslapiai nurodomi originalo kalba. Pavyzdžiui, Mucha Kl. Kreuzweg unseres Herrn Jesus Christus in sieben ausgewählten Stationen // Ölbergandachten – Kreuzwege / Prälat Georg Schneider. München, 1988. S. 4–12 arba Sczaniecki P. Służba Boża w dawnej Polsce. Poznań. 1963. S. 21–22).
Jei knyga turi tik sudarytoją ar redaktorių, pirmiausia rašoma knygos antraštė, dedamas ženklas /, originalo rašyba nurodomas sudarytojas ar redaktorius (pirmoji vardo raidė ir visa pavardė), pvz., Lietuvos geografija / sud. M. Vabalas. Vilnius. 1948. D. I. P. 37–48.
Po citatų iš Bažnyčios dokumentų bei Katalikų Bažnyčios katekizmo vietoj puslapių pateikiami paragrafai, pvz., Katalikų Bažnyčios katekizmas. Kaunas. 1996. 1554.
Vatikano II Susirinkimo dokumentai nuorodose žymimi nurodant šaltinį, dedamas ženklas //, rašoma knygos antraštė, taškas, išleidimo vieta, taškas, laikas, taškas, paragrafo numeris. Pavyzdžiui: Dogminė konstitucija apie Bažnyčią Lumen Gentium // Vatikano II Susirinkimo nutarimai. Vilnius: Aidai. 2001. 148–149.
Citatos iš straipsnių rinkinio, žurnalo ar laikraščio pateikiamos, nurodant autoriaus [autorių] pavardę (visa pavardė, pirmoji vardo raidė). Jeigu autoriai keli, pavardės viena nuo kitos atskiriamos kableliais. Ši aprašo dalis rašoma Italic šriftu; po vardo raidės dedamas taškas, tiesiu šriftu – straipsnio pavadinimas, dedamas ženklas //, po kurio rašomas rinkinio ar leidinio pavadinimas, po rinkinio ar leidinio pavadinimo dedamas taškas, nurodoma išleidimo vieta, leidykla, rašomas taškas, išleidimo data, – taškas, numeris, taškas, puslapis, iš kurio citata paimta. Pvz., Genutis A. Tarnaujančios kunigystės samprata Vatikano II Susirinkimo dokumentuose // SOTER. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 2001. Nr. 5 (33). P. 2–12. Straipsnių rinkinio, žurnalo ar laikraščio pavadinimai paprastai rašomi be kabučių.
Jeigu nurodomas internete esantis ar periodinio leidinio straipsnis, kuo tiksliau laikomasi atitinkamo teksto nurodymo taisyklių: teksto autoriaus ar autorių pavardės (jei yra), vardų pirmosios raidės, po jų rašomas taškas, teksto pavadinimas, po teksto pavadinimo rašomi: kablelis, data, kablelis, puslapiai (jei reikia), dedamas ženklas //, visas interneto adresas, kablelis, šaltinio suradimo internete data (labai pageidautina), pvz., LR energetikos įstatymas. 1995 03 28. Nr. 1-828, 1–3 str. // www.lrs.lt. 1998 10 12; The Federal Arbitration Ac, US Code, Title 9 // http://www.internationaladr.org/. 2002 01 04.
Moksliniai žurnalai ir kai kurios elektroninės knygos turi DOI identifikavimo numerį, kito pobūdžio šaltiniai neturi DOI. Kai straipsniui priskirtas DOI, cituojama taip: Linhares A., Brum P. Understanding our understanding of strategic scenarios: What role do chunks play? // Cognitive Science. 2007. Vol. 31 (6). P. 989–1007. doi: 10.1080/03640210701703725.
Kai straipsniui nepriskirtas DOI, cituojant nurodoma internetinės prieigos nuoroda URL.
 • Straipsniai yra recenzuojami ne mažiau kaip dviejų redakcinės kolegijos paskirtų recenzentų.
 
NUORODOS
 
1. Matulaitis J. Užrašai. Vilnius: Aidai. 1938. P. 8.
2. Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Chicago. 1987. T. 6. P. 513–514.
3. Motuzas A. „Švč. M. Marijos Valandų“ giesmių lietuviškoji kilmė // LKMA Metraštis. Vilnius. 2001. T. 18. P. 316–345.
4. Vasiliauskas J. Pedagoginė praktika – mokytojų rengimo sritis // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas: konferencijos tezės. Vilnius: VPU. 1994. P. 31–32.
 
Išsami nuoroda pateikiama knygą ar straipsnį paminėjus pirmą kartą. Toliau Nuorodose ją galima trumpinti: autoriaus pavardė, kablelis, toliau tiesiu šriftu rašomas tekstas „Ten pat“, taškas, tomas / dalis / numeris, taškas, puslapis. Nuorodos numeruojamos eilės tvarka, pvz.: 
1. Wolonczewskis M. Žemajtiu Wiskupiste. Wilniuj. 1848. D. I. P. 37.
2. Wolonczewskis. Ten pat. D. I. P. 37–38.
3. Vaišnora J. Marijos garbinimas Lietuvoje. Roma. 1958. P. 375.
4. Wolonczewskis. Ten pat. D. I. P. 39.
5. Ten pat.
 
Cituojant užsienio autorius, kai verčiama iš kitos kalbos, svarbu neiškraipyti autoriaus minčių, todėl tikslinga nurodyti vertimo autorių, pvz., (išversta mano – A. M. [vardo, pavardės raidės]) arba (iš anglų kalbos vertė A. K. [vardo, pavardės raidės]).
Po nuorodų pateikiamas Literatūros ir šaltinių sąrašas originalo rašyba, 10 pt šriftu ir numeruojamas abėcėlės tvarka, pirmiau lotyniškais, po to – rusiškais rašmenimis, nurodant autorių, antraštę, išleidimo vietą (leidyklą), datą, dedamas taškas, didžiosiomis raidėmis T arba D nurodomas tomas arba dalis ir t. t. Literatūra ir šaltiniai rašomas 14 pt Bold tipo šriftu didžiosiomis raidėmis, pvz.:
 
LITERATŪRA IR ŠALTINIAI
 
Boruta J. Kunigo Ambraziejaus Jakavonio žūties 50–osios metinės // Voruta. 1993. Gegužės 27 – birželio 10 d.
Motuzas A. Lietuvos Kalvarijų Kryžiaus kelių istorija, apeiginiai papročiai ir muzika. Kaunas. 2003.
Ulčinaitė E. Vilniaus akademijos teisės profesūra // Mokslas ir gyvenimas. Vilnius. 1978. Nr. 5. P. 16–25.
 
Pabaigoje spausdinama 0,5–1 puslapio apimties santrauka. Jeigu straipsnis parašytas lietuvių kalba, santrauka rašoma anglų kalba; kitomis kalbomis parašyto straipsnio pateikiamos santraukos anglų ir lietuvių kalbomis. Pirmiausia mažosiomis 10 pt raidėmis rašomas straipsnio autoriaus vardas, pavardė – didžiosiomis 10 pt raidėmis. Vienos eilutės intervalu didžiosiomis 14 pt Bold tipo raidėmis – straipsnio pavadinimas. Vienos eilutės intervalu – Santrauka arba Summary – mažosiomis retintomis raidėmis 10 pt. Lygiuojama prie kairiojo krašto. Atskirti 1 eilutės intervalu. Santraukos tekstas rašomas 10 pt.
     
 
Duomenų bazės
 
 
Atviroji prieiga
 
            Tai atvirosios prieigos žurnalas, kurio visas turinys yra laisvai ir nemokamai prieinamas vartotojui ar jo institucijai. Vartotojai gali skaityti, parsisiųsti, kopijuoti, platinti, spausdinti, ieškoti ar kurti nuorodas į visateksčius šio žurnalo straipsnius be leidėjo ar autoriaus išankstinio sutikimo. Tai atitinka BOAI atvirosios prieigos apibrėžimą. 
 • The Directory of Open Access Journals (DOAJ) – nuo 2006
 • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)
 
 
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 20
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt