VDU mokslo žurnalai

 
   

Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai =

Management of Organizations: Systematic Research

Žurnalo adresas institucinėje talpykloje eLABA

 
Leidėjas:
Vytauto Didžiojo universitetas
Vilniaus universitetas
Lietuvos ekonomikos institutas

    

Leidžiamas nuo:
1995
 
Periodiškumas:
 
Ketvirtinis
 
ISSN:
1392–1142
 
Redakcijos kontaktai:
S. Daukanto g. 28–312
44246 Kaunas
Telefonai: (8 37) 327 857
                   (8 37) 327 856
Faksas: (8 37) 327 857
El. paštas: orgvad@evf.vdu.lt
 
 
                                                      
 
 
Redakcinė kolegija
 
Mokslinis redaktorius:
 • Habil. dr., prof. Povilas Zakarevičius (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
Atsakingasis redaktoriaus:
 • Dr., doc. Boleslovas Drilingas
Nariai:
 
 • Dr., prof. Irena Bakanauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Habil. dr., prof. Antanas Buračas (Mykolo Romerio Universitetas, Lietuva)
 • Mary M. Chapman ( Chief Executive of Chartered Management Institute, President of EMA, UK)
 • PhD, assoc. prof. John Girard (Minot State University, USA)
 • PhD, prof. John N. Kalaras (Ariston University, USA)
 • Habil. dr. prof. Mechislav Klimovich (Moscow Academy of Privatization and Entrepreneurship, Russia)
 • Habil. dr., prof. Wojciech Kosiedowski (Nicolas Copernicus University, Poland)
 • PhD, prof. Peeter Kross (Audentes University, Estonia)
 • Habil. dr., prof. Juris Krumins (University of Latvia, Latvia)
 • PhD, prof. Martti Laaksonen (University of Vaasa, Finland)
 • Dr., prof. Juan Llopis (University of Alicante, Spain)
 • Habil. dr., prof. Zigmas Lydeka (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Habil. dr., prof. Albinas Marčinskas (Vilniaus Universitetas, Lietuva)
 • Dr., Peter M. Rudhart (German Center for Productivity and Innovation RKW, Germany)
 • PhD, prof. Sunanda Sangwan (Business School of Nanyang Technological University, Singapore)
 • Ph.D, prof., Gurinder Singh (International Business School, Amity University, India)
 • Habil. dr., prof. Edmundas Smilga (Lietuvos ekonomikos institutas, Lietuva)
 • PhD, prof. Poul Wolffsen (Roskilde University, Denmark)
 • Joe Zammit (President of Malta Institute of Management, Malta)
 • Habil. dr., prof. Pranas Žukauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
Apie leidinį

      
Leidinio “Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai” steigėjas yra 1989 m. atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas. Leidinys leidžiamas kartu su Vilniaus universitetu. Žurnale skelbiami vadybos bei jam artimų mokslų naujausi sisteminiai tyrimai, recenzuojami reikšmingi mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni moksliniai renginiai, svarstomos vadybos pedagoginės ir praktinės problemos. Mūsų leidinyje išspausdinti straipsniai pripažįstami suteikiant mokslinį laipsnį (Mokslo ir studijų departamento prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas Nr.13, 1998  05 01).
Leidinio “Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai” tematikos spektras yra pakankamai platus: vadybos metodologija; organizacijų koncepcijos analizė; organizacijos ir makroekonominės aplinkos sąveika; verslininkystės teorija ir praktika; organizacinis projektavimas; personalo vadyba; vadovavimo metodologija; marketingo vadyba; strateginė vadyba; finansų vadyba; gamybos valdymas; operatyvinis valdymas; vadybos vystymo tendencijos; tarptautinio verslo teorijos ir organizavimas; verslo globalizacija.
Leidinyje spausdinami Lietuvos ir užsienio autorių straipsniai, todėl tai leidžia plačiai diskutuoti apie tarptautines vadybos mokslo problemas.
 
Žurnalas referuojamas tokiose duomenų bazėse kaip EBSCO (Business Source Complete) bei ProQuest. 

Prašome atidžiai perskaityti žemiau pateiktus reikalavimus straipsnių rankraščiams. Tai užtikrins greitesnį Jūsų pateikto straipsnio įvertinimą. Leidėjas pasilieka teisę atmesti arba grąžinti straipsnius, kurie neatitiks žemiau pateiktų reikalavimų.      

Informacija autoriams
 
Redakcijai pateikti darbai turi būti originalūs, anksčiau nepublikuoti ar nepateikti svarstymui kituose leidiniuose. Straipsnius, priimtus spausdinimui ar atspausdintus šiame žurnale, taip pat draudžiama publikuoti kituose leidiniuose.
 
Autoriai redakcinei kolegijai pateikia 10–15 psl. ilgio elektroninę straipsnio rinkmeną ir jo kopiją, išspausdintą vienoje A4 formato lapo pusėje. Straipsniai turi būti parengti Microsoft Windows operacinės sistemos Microsoft Word tekstų rengimo sistema, Times New Roman šriftu (12 pt, single).
 
Kalbinė redakcija. Redakcinei kolegijai pateikiamų straipsnių kalba privalo būti profesionaliai suredaguota:
 • Be rašybos, skyrybos bei stiliaus klaidų;
 • Aiškūs, raiškūs sakiniai;
 • Pasirinktas moksliniam žurnalui tinkamas kalbos stilius.
 
Reikalavimai straipsnio struktūrai. Straipsnyje turi būti aiškiai suformuluotas mokslinių tyrimų objektas ir tikslai, problema, aptartas nagrinėjamos problemos sprendimas, nurodyti tyrimo metodai, pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padarytos išvados, nurodyta naudota literatūra. Rankraštis turi būti pateikiamas tokia tvarka:
 
Pirmas puslapis:
 • Pavadinimas (ne daugiau 10 žodžių), visų autorių autobiografiniai duomenys (pilnas autoriaus vardas ir pavardė, mokslinis laipsnis, pareigos, institucija, adresas, telefonas, faksas ir el. pašto adresas).
 • Iki 250 spaudos ženklų ilgio anotacijos lietuvių bei anglų kalbomis, trumpai pristatančios straipsnio turinį.
 • Iki 5 raktinių žodžių, atitinkančių straipsnio objektą, lietuvių bei anglų kalbomis.
 
Kiti puslapiai:
 • Įvadas, kuriame būtina nurodyti straipsnyje analizuojamą problemą, straipsnio objektą, tikslą, uždavinius, tyrimo metodus, naudojamus šaltinius.
 • Pagrindinis tekstas, logiškai suskirstytas į atskirus skyrelius. Skyreliai turi turėti turinį atitinkančius pavadinimus.
 • Išvados bei pasiūlymai.
 • Literatūros sąrašas (reikalavimai pateikti žemiau).
 
Paskutinis puslapis:
Ne trumpesnė nei 3000 spaudos ženklų ilgio straipsnio turinį bei tyrimo rezultatus apibendrinanti santrauka kita negu straipsnis kalba (lietuvių arba anglų).
 
Reikalavimai literatūros sąrašui bei citavimui. Tekste šaltiniai cituojami skliausteliuose nurodant autoriaus pavardę bei publikacijos metus (e.g., Johnson, 1996, 1998; Yang, 1997a, 1997b; OECD, 2001; Knowles, Garces-Ozanne, 2003). Jeigu cituojamo autoriaus pavardė yra sakinio dalis, tik data turėtų būti pateikiama skliausteliuose: “B. Liander ir V. Terpstra (1967) paskelbė statistine analize paremtą rinkų atrankos metodą, išskirdami tris rinkos vystymosi lygius: … .”
Visi straipsnio tekste cituojami autoriai bei šaltiniai turi būti įtraukti į literatūros sąrašą. Šaltiniai literatūros sąraše turi būti surikiuoti abėcėlės tvarka. Apiforminimo pavyzdžiai:
 
Žurnalai
Lynne, G. D. (1999). Divided Self-Models of the Socioeconomic Person: The Metaeconomics Approach // Journal of Socioeconomics. Vol. 28, No.3, pp. 267-288. doi: 10.1016/S1053-5357(99)00017-7.
 
Knygos
Becker, G. S. (1991). A Treatise on the Family. 2nd ed. - Cambridge, MA: Harvard University Press.
 
Straipsnių rinkiniai
Cleland, J., Kaufmann, G. (1998). Education, Fertility, and Child Survival: Unravelling the Links / In the Methods and Uses of Anthropological Demography, ed. A. M. Basu and P. Aaby. - Oxford: Clarendon Press, pp. 128–152.
 
Darbo dokumentai
Johnson, D. G. (1999). Agricultural Adjustment in China: Problems and Prospects. - Working paper, University of Chicago, Department of Economics.
 
Konferenciniai straipsniai
Bai, N. (2001). March Forward to the City or Return Back to the Country: A Study of the Returned Rural Laborers. - Paper presented at the 2001 Labor Flow Conference, Beijing, July 4-6.
 
Disertacijos
Meng, E. C. H. (1997). Land Allocation Decisions and In Situ Conservation of Crop Genetic Resources: The Case of Wheat Landraces in Turkey. - PhD diss., University of California, Davis.
 
Statistinės informacijos bei internetiniai šaltiniai
Statistical Office of Lithuania (1997). Statistical Yearbook of Lithuania. - Vilnius: Lithuania.
Statistics South Africa (1996). South African Population Census. Prieiga per internetą: <http://www.statssa.gov.za/census96/>, [žiūrėta 2012 04 16].
U.S. Department of Agriculture (1996). Agricultural Statistics of Former USSR Republics and Baltic States. Prieiga per internetą: <http://www.ers.udsa.gov/data/sdp/view.asp?f=international/93009/>, [žiūrėta 2012 05 16].
 
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai” leidinio nuo 2012 m. birželio mėnesio straipsniams suteikiamas DOI (angl. Digital ObjectIdentifier) identifikavimas. Kiekvienam straipsniui priskiriamas unikalus DOI. Moksliniai žurnalai kai kurios elektroninės knygos turi DOI identifikavimo numerį, kito pobūdžio šaltiniai neturi DOI.
 
Kai straipsniui priskirtas DOI, cituojama taip:
 
Linhares, A., &Brum, P. (2007). Understanding our understanding of strategic scenarios: What role do chunks play? Cognitive Science31(6), 989-1007.doi:10.1080/03640210701703725
 
Kai straipsniui nepriskirtas DOI, cituojant nurodoma internetinės prieigos nuoroda URL.
 
Lentelės. Kiekviena lentelė turi turėti pavadinimą bei eilės numerį. Lentelės turi būti aiškios, suprantamos ir kuo įmanoma paprastesnės.
 
Išnašos. Prašome autorių išnašų naudoti kuo mažiau arba iš viso jų atsisakyti.
 
Paveikslai. Kiekvienas paveikslas turi turėti pavadinimą bei eilės numerį. Raidės, skaičiai bei simboliai turi būti aiškūs bei pakankamai dideli. Visi paveikslai priimami tik nespalvoti, t.y. juodai-balti, šiais formatais: tif, jpeg, gif, cdr, bmp, eps, doc, rtf ir xls.
 
Straipsnių vertinimas. Straipsnių tinkamumą vertina redakcinės kolegijos nariai. Tinkamais pripažinti straipsniai yra recenzuojami dviejų ekspertų, aktyvūs mokslininkai, kurių pavardės nepranešamos. Remdamasis ekspertų išvadomis, vyriausiasis redaktorius straipsnį rekomenduoja priimti, atmesti ar grąžinti pataisyti. Prašymas pataisyti negarantuoja, jog pataisytas straipsnis bus iš karto priimtas spausdinimui.
 
Straipsnių rankraščiai turėtų būti siunčiami elektroninio pašto adresu:
arba paštu:
Mokslo žurnalas:
„Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
S. Daukanto g. 28 – 312 k., Kaunas LT 44246
 
 
Duomenų bazės

 
 • Business Source Complete (EBSCO sąrašas) – nuo 2006, Nr. 25
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – nuo 2003
 • Central & Eastern European Academic Source(EBSCO sąrašas) – nuo 2003
 • LITUANISTIKA – nuo 2001, Nr. 17 –
 • ProQuest – nuo 2005
 • TOC Premier (EBSCO sąrašas) – nuo 2003
 • Всероссийский Институт Научной и Технической Информации (VINITI)
 
Atviroji prieiga
 • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 21
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt