VDU mokslo žurnalai

 
 
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos =
 
Lithuanian Migration and Diaspora Studies
 
Leidėjas:
Lietuvių išeivijos institutas
 
Leidžiamas nuo:
2006
 
Periodiškumas:
 
2 kartus per metus
 
ISSN:
1822–5152
 
Redakcijos kontaktai:
S. Daukanto g. 25
44249 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 839
El. paštas: isc@fc.vdu.lt
 
 
 
 
 
Redakcinė kolegija
 
Vyriausias redaktorius:
 •  Egidijus Aleksandravičius  (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva) 
Redaktoriaus pavaduotoja:
 • Dalia Kuizinienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
Nariai:
 • Vida Bagdonavičienė (Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, Lietuva)
 • Tomas Balkelis (Manchester University, Didžioji Britanija)
 • Žilvinas Beliauskas (Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras, Lietuva)
 • Daiva Dapkutė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Mykolas Drunga  (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Alfonsas Eidintas (Lietuvos Respublikos ambasada, Norvegija)
 • Daiva Kristina Kuzmickaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Vėjas Gabriel Liulevičius (University of Tennessee, JAV)
 • Linas Saldukas (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Romas Vaštokas (Trent University, Kanada)
 • Vaiva Vėbraitė (JAV LB pirmininkė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra)
Apie leidinį

 
Žurnalas „Oikos“skirtas pasaulio lietuvybės, lietuvių migracijos ir emigracijos problemų bei su tuo susijusios politikos analizei, išeivijos istorijos ir kultūros tyrinėjimams publikuoti, skleisti, populiarinti.
Žurnalo misija – įsilieti į bendrą Europos Sąjungos migracijos diskursą, palaikyti lietuvybės idėją JAV, Australijos, Didžiosios Britanijos ar kitų kraštų visuomenėse, ankstesnėse ir naujose išeivijos bendruomenėse, kurių geografija itin išsiplėtė. Vadinasi, siekti intelektualiai prisidėti prie mūsų tautinio atsparumo, imuniteto globalizacijai stiprinimo.
Žurnalo paskirtis turi būti įgyvendinama skelbiant mokslinių tyrimų rezultatus (emigracijos istorija, kultūrinis išeivijos darbas, institucionalizuota lietuvybė –PLB), pristatant didžių išeivijos laimėjimų imigracijos šalyse pavyzdžius, stiprinančius išeivių savigarbą ir tautinį atsparumą. Taip pat siekiama pritraukti Vakaruose gyvenančių intelektualų pajėgas, reikalingas tiek Lietuvos valstybės politikai išeivijos atžvilgiu kryptingai formuoti, tiek padėti pačioms išeivijos bendruomenėms išsilaikyti.
 
Daugiau apie žurnalą Lietuvių išeivijos instituto svetainėje.
 
 
Informacija autoriams

  
Akademinis žurnalas „Oikos" (gr. kalba „namai“) yra skirtas šiuolaikinės migracijos, Lietuvos migracijos politikos, diasporos istorijos ir kultūros problemoms aptarti. Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai bei apžvalginiai straipsniai, recenzijos, archyvinių dokumentų, šaltinių publikacijos. Straipsnius skelbiame lietuvių ir anglų kalbomis.
Straipsnių apimtis – iki 1 autorinio lanko (40000 spaudos ženklų), recenzijos – iki 0,25 autorinio lanko (10000 spaudos ženklų). Dėl didesnės apimties publikacijų reikia iš anksto susitarti su redakcija. Tekstai redakcijai pateikiami A4 formato Times New Roman 12 šriftu, 1,5 eilutės intervalu.
Žurnalui Oikos teikiami straipsniai yra vertinami dviejų redakcinės kolegijos paskirtų recenzentų.
Leidinyje skelbiami tik anksčiau neskelbti straipsniai. Straipsniai turi atitikti akademiniams straipsniams keliamus reikalavimus. Juose turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas, pristatyta analizuojamos problemos tyrimų būklė, pateiktos tyrimo išvados, nurodyti šaltiniai ir literatūra. Prie lietuviškai skelbiamo mokslinio teksto turi būti pridėta santrauka anglų kalba (600–1000 spaudos ženklų) ir santrauka rusų kalba (500–600 spaudos ženklai). Prie nelietuviškai skelbiamo straipsnio pageidautina santrauka lietuvių kalba.
Pastabos ir  nuorodos yra pateikiamos straipsnio pabaigoje, numeracija ištisinė (nuorodos ir pastabos daromos per insert / endnote). Nuorodos straipsnio pabaigoje pateikiamos pagal tokią schemą:
Nurodant knygą: autoriaus pavardė, vardas, leidinio pavadinimas, leidimo vieta, leidykla, leidimo metai ir puslapis, iš kurio cituojama. Prireikus nurodomas leidinio tomas.
Nurodant straipsnį iš knygos: autoriaus pavardė, vardas, straipsnio pavadinimas, dvigubas brūkšnys (//), knygos pavadinimas, leidimo metai, leidykla, puslapis, iš kurio cituojama.
Nurodant straipsnį iš periodinio leidinio: autoriaus pavardė, vardas, straipsnio pavadinimas, dvigubas brūkšnys (//), periodinio leidinio pavadinimas, leidimo metai, numeris, puslapis, iš kurio cituojama.
Citatos išskiriamos dvigubomis kabutėmis nepakeičiant šrifto ir neišskiriant tekste kitais būdais.
Lietuviškame tekste nelietuviški asmenvardžiai rašomi originalo forma. Pirmą kartą tekste yra pateikiamas pilnas vardas, pavardė, toliau galima rašyti tik to paties asmens pavardę. Dažniausiai vartojami vietovardžiai, apie kuriuos žinių galima rasti prieinamose enciklopedijose, lietuvių kalba rašomi tradiciškai, pagal tarimą. Reti ir negirdėti pavadinimai, neturintys transliteracijos, rašomi originalo rašyba.
Bendradarbiai ir autoriai siųsdami savo straipsnį turi nurodyti savo vardą, pavardę, savo atstovaujamą instituciją, mokslo laipsnį, el. pašto adresą, telefoną.
Oikos redakcinei kolegijai pateikiamas kompiuteriu surinktas tekstas ir išspausdintas vienas straipsnio egzempliorius.
Straipsnius, recenzijas prašome atsiųsti į Lietuvių išeivijos institutą:
 
S. Daukanto g. 25,
LT-44249 Kaunas
El. paštas: isc@fc.vdu.lt
Informacija tel. (8 37) 32 78 39
 
arba atsakingajai redaktoriaus pavaduotojai Daliai Kuizinienei el. paštu: d.kuiziniene@hmf.vdu.lt.
 
 
Duomenų bazės
 
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 21
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt