VDU mokslo žurnalai

 

Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas = 
 
 Culture and Society: Journal of  Social Research
 
 
Žurnalo adresas institucinėje talpykloje eLABa
 
 
                                Leidėjas: 
Vytauto Didžiojo universitetas.
Socialinių mokslų fakultetas.
Sociologijos katedra
 
Leidžiamas nuo:
2010
 
Periodiškumas: 
2 kartus per metus 
 
ISSN:
2029–4573
 
Redakcijos kontaktai:
Vytauto Didžiojo universitetas
Socialinių mokslų fakultetas
Sociologijos katedra
K.Donelaičiog.52-309                  
44244 Kaunas
El.paštas:a.tereskinas@smf.vdu.lt    
 
 
 
 
 
 
 
Redakcinė kolegija
 
Vyriausias redaktorius:
 • Artūras Tereškinas, Vytauto Didžiojo universitetas (Vytautas Magnus University)
Redaktorius:
 • Apolonijus Žilys, Vytauto Didžiojo universitetas (Vytautas Magnus University)
Nariai:
 • Timofey Agarin, Aberdyno universitetas (University of Aberdeen, UK)
 • Vytis Čiubrinskas, Vytauto Didžiojo universitetas (Vytautas Magnus University)
 • Serge Ebersold, Nacionalinis aukštasis švietimo ir tyrimų siekiant jaunų neįgaliųjų ugdymo ir adaptuoto mokymo institutas (Institut national supérieur de formalion et de recherche pour l‘éducation des jaunes handicapés et les enseignements adaptés, France)
 • Christian Giordano, Friburgo universitetas, Šveicarija (University of Fribourg, Switzerland)
 • Jūratė Imbrasaitė, Vytauto Didžiojo universitetas (Vytautas Magnus University)
 • Kristina Jaskytė, Džordžijos universitetas (University of Georgia, USA)
 • Jacek Kurczewski, Varšuvos universitetas (Warsaw University, Poland)
 • Gediminas Lankauskas, Redžainos universitetas, Kanada (University of Regina, Kanada)
 • Vylius Leonavičius, Vytauto Didžiojo universitetas (Vytautas Magnus University)
 • Aušra Maslauskaitė, Lietuvos socialinių tyrimų centras (Lithuanian Center for Social Research)
 • Rasa Naujanienė, Vytauto Didžiojo universitetas (Vytautas Magnus University)
 • Berardino Palumbo, Mesinos universitetas (University of Messina, Italy)
 • Jolanta Pivorienė, Mykolo Romerio universitetas (Mykolas Romeris University)
 • Jolanta Reingardė, Europos lyčių lygybės institutas (European Institute for Gender Equality, Lithuania)
 • Jonas Ruškus, Vytauto Didžiojo universitetas (Vytautas Magnus University)
 • Stanley L. Witkin, Vermonto universitetas (University of Vermont, USA)
 
Apie leidinį

 
KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas – referuojamas socialinių tyrimų žurnalas. Žurnalas pateikia tarpdisciplinius empirinius ir teorinius socialinius tyrimus. Čia spausdinami įvairių akademinių disciplinų, tarp jų sociologijos, socialinio darbo, antropologijos, lyčių ir komunikacijos studijų straipsniai. Naudojantis skirtingomis metodologijomis, Kultūroje ir visuomenėje analizuojamos temos, susijusios su tapatybių politika, globalizacija, socialine gerove, multikultūralizmu. Žurnale spausdinami straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis.
 
 
Informacija autoriams

 
Elektroninė straipsnio kopija siunčiama šiuo elektroninio pašto adresu: a.tereskinas@smf. vdu.lt. Rankraščiai turi atitikti citavimo ir nuorodų tvarką iš Chicago Manual of Style, Documentation 2 (15th edition). Kiekviename straipsnyje turi būti nurodytas autoriaus vardas, pavardė, afiliacija, adresas, telefonas, faksas ir elektronio pašto adresas. Straipsnių apimtis neturi viršyti 8000 žodžių kartu su išnašomis ir bibliografija. 250 žodžių santrauka turi būti pridėta prie straipsnio (jei straipsnis lietuvių kalba, santrauka anglų kalba, jei straipsnis anglų kalba, santrauka lietuvių kalba).    
 
Citavimų ir nuorodų tvarka
 
Cituojamos literatūros nuorodos pateikiamos straipsnio tekste skliausteliuose su autoriaus pavarde ir publikavimo metais (Brown 1995). citatos puslapis pateikiamas po kablelio po cituojamo šaltinio publikavimo metų (Brown 2005, 45).
 
Kiti pavyzdžiai tokie:
 • dviejų autorių darbas: (Adams ir Savran 2002);
 • daugiau nei dviejų autorių darbas: (Bourdieu et al. 1999);
 • du to paties autoriaus darbai tais pačiais metais: (Connell 1995a, 1995b);
 • keletas skirtingų autorių darbų (Bourdieu 1999; Brown 1995; Connell 1995). Visos cituojamos literatūros rodyklė pateikiama straipsnio gale. Toliau pateikiamas keletas citavimo pavyzdžių.
Monografija:  
 • Stankūnienė, Vlada, et al., sud. 2001. Paramos šeimai politika: samprata ir patyrimas. Vilnius: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas.
 • Brown, Wendy. 1995. State of Injury: Power and Freedom in Late Modernity. Princeton, N.J.: Princeton University Press.]
Knygos skyrius arba straipsnis, publikuojamas knygoje:
 • Rindzevičiūtė, Eglė. 2005. „Identitetas ir saugumas Lietuvos kultūros politikos diskursuose". in Pažymėtos teritorijos, sud. Rūta Goštautienė ir Lolita Jablonskienė, 11-30. Vilnius: Tyto Alba.
 • Brod, Harry. 2002. "Studying Masculinities as Superordinate Studies." in Masculinity Studies & Feminist Theory: New Directions, ed. Judith Kegan Gardner, 161-175. New York: Columbia University Press.
Straipsnis publikuojamas žurnale:
 • Kublickienė, Lilija. 2000. „Šiuolaikinių lyties stereotipų sąlygotas maskuliniškas diskursas". Feminizmas, visuomenė, kultūra 2   101-108.
 • Connell, Raewyn. 1993. "The Big Picture: Masculinities in Recent World History." Theory and Society 22 (5): 597-623.
     
Daugiau informacijos žr. Chicago Manual of Style, Documentation 2 (15th edition).
 
 
 
Duomenų bazės
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – nuo 2010
 • IndexCopernicus nuo 2010
 
Atviroji prieiga

 • The Directory of Open Access Journals (DOAJ) – nuo 2010
 • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)
 
 
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 20
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt