VDU mokslo žurnalai

        
     Kauno istorijos metraštis
 
 
Žurnalo adresas institucinėje talpykloje eLABa
 
 
Leidėjas: 
Vytauto Didžiojo universitetas
 
Leidžiamas nuo:
1998
 
Periodiškumas
Kasmetinis, 2002–
Įvairaus dažnumo, 1998–2000
 
ISBN:
9986501164 [T.] 1
9986501466 [T.] 2
9955530014 [T.] 3
9955530014 [T.] 4
9955530952 [T.] 5
9955120630 [T.] 6
 
ISSN:
1822-2617[T.] 7-
 
      Redakcijos kontaktai: 
K. Donelaičio g. 52
Telefonas: (8 37) 323 675
El.paštas:kim@fc.vdu.lt               
 
Redakcinė kolegija
 
Nariai:
  • Prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius – Vytauto Didžiojo universitetas
  • Dr. Mindaugas Bloznelis – Lietuvos katalikų mokslo akademija
  • Prof. dr. Zigmantas Kiaupa (redkolegijos pirmininkas) – Vytauto Didžiojo universitetas
  • Prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas – Vytauto Didžiojo universitetas
  • Prof. habil. dr. Algimantas Miškinis – Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, KTU architektūros ir statybos institutas
  • Doc. dr. Jonas Vaičenonis (redkolegijos sekretorius) – Vytauto Didžiojo universitetas
  • Dr. Rasa Varsackytė  (redkolegijos pirmininko pavaduotoja) – Vytauto Didžiojo universitetas
  • Giedrė Milerytė (redkolegijos sekretorė) – Vytauto Didžiojo universitetas
 
Apie leidinį

      
Kauno istorijos metraščio" objektas Kauno istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų, visos miesto praeities ir dabarties sferos. Skelbiami Kaune vykdomų kompleksinių istorikų, urbanistikos ir architektūros istorikų, filologų tyrinėjimų rezultatai. Skelbiamų straipsnių autoriai yra VDU dėstytojai, studentai, Kauno ir Vilniaus mokslo institucijose dirbantys žmonės. Metraštis leidžiamas VDU leidykloje.
 
 
Informacija autoriams

     
„Kauno istorijos metraštis" yra Vytauto Didžiojo universiteto mokslinis leidinys, skirtas Kauno miesto ir krašto istorijai. Metraščio tikslas yra skatinti Kauno miesto ir krašto praeities tyrinėjimus ir skelbti jo rezultatus. Metraščio redkolegija mano, kad šį tikslą ji gali pasiekti suburdama istorikus, archeologus, urbanistikos, architektūros ir meno istorikus, etnologus, kalbos istorikus bei kitų mokslų specialistus, taip pat skatindama tarpdisciplinarinius Kauno miesto ir krašto istorijos tyrimus. Tarp kitų metraščio tikslų paminėtini Vytauto Didžiojo universiteto studentų skatinimas mokslo darbui, taip pat medžiagos kaupimas bręstančiai Kauno miesto istorijai.
Metraštyje yra skelbiami straipsniai, šaltiniai, recenzuojami Kauno istorijos darbai, pateikiama Kaune veikiančių istorijos mokslo institucijų veiklos apžvalga. Straipsniai recenzuojami dviejų mokslininkų.
Metraštis leidžiamas lietuvių kalba su straipsnių santraukomis anglų arba vokiečių kalbomis. Šaltiniai skelbiami originalo kalba, esant reikalui verčiant juos į lietuvių kalbą. Skelbiamo straipsnio apimtis neturi viršyti 1 autorinio lanko (40 000 ženklų). Į autorinį lanką įeina straipsnio tekstas, priedai (šaltiniai, lentelės, schemos, žemėlapiai ir pan.), iliustracijos, santrauka (iki 10 % pozicijos teksto, ji gali būti pateikiama tiek lietuvių kalba, tiek norima užsienio kalba - anglų, vokiečių). Šaltinių publikacijos neturi viršyti 1 autorinio lanko (40 000 ženklų). Publikacijoje turi būti šaltinio tekstas originalo kalba, esant reikalui - vertimas į lietuvių kalbą, istoriniai bei archeografiniai komentarai. Atskirais atvejais redkolegijos sprendimu straipsnio arba šaltinių publikacijos apimtis gali būti padidinta. Kitos metraščio pozicijos (recenzijos, informaciniai straipsniai ir pan.) neturi viršyti 0,5 autorinio lanko (20 000 ženklų). Redkolegijai pateikiamas 1 straipsnio ar kitokio teksto egzempliorius, surinktas kompiuteriu ir atspausdintas ant standartinio (A4 formato) popieriaus lapo. Kartu su tekstu pateikiama kompiuterinė laikmena (vienas ar daugiau 3¼ colio lankstus diskelis arba kompaktinė plokštelė) su įrašytais visais straipsnio tekstais, iliustracijomis, kitais priedais ir informacine medžiaga. Tekstai renkami pagal leidinio rinkimo taisykles Word 2000 teksto redaktoriumi, Normal ir Times New Roman arba Times New Roman Baltic šriftu, raidžių 12 pt dydžiu, 2 eilučių tarpais (1,5 space). Skyrybos ženklai išnašose turėtų būti naudojami pagal pateiktus pavyzdžius:
 
O. Kuncienė, Prekybiniai ryšiai IX-XIII amžiais, Lietuvos gyventojų prekybiniai ryšiai I-XIII a., Vilnius, 1972, p. 239.
O. Kuncienė, Prekybiniai ryšiai…, p. 177. Ten pat, p. 177.
Raimundo Kowaleco parodymai POW ir OSN byloje, t. 2, Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), f. 507, ap. 3, b. 168, l. 133.
J. Lankutis, Literatūrinis palikimas: rūpesčiai ir problemos, Pergalė, 1987, Nr. 7, p. 139–144.
R. Žibaitis, Kur krypsta literatūros vėtrungės, Literatūra ir menas, 1986, spalio 17.
 
Sąrašai tekste ar prieduose renkami 1 stulpeliu, išnašos pateikiamos atitinkamo puslapio apačioje.
Iliustracijos ir kiti vaizdinė medžiaga (schemos, žemėlapiai) turi būti tinkami poligrafiškai reprodukuota (kontrastingos nespalvotos fotografijos, brėžinių bei piešinių originalai ar kokybiškos jų kopijos), ne didesnė negu standartinis (A4 formato) popieriaus lapas. Privalomas autorizuotas iliustracijų ar kitos vaizdinės medžiagos sąrašas. Jame nurodomas sąrašo pozicijos pavadinimas, šaltinis (leidinys, iš kurio reprodukuojama, muziejus, biblioteka, archyvas ar kitoks rinkinys) bei ją rengusio dailininko, fotografo, kartografo vardas ir pavardė. Kiekvienas vienetas turi būti nugarėlės pusėje pieštuku sunumeruotas pagal pateikiamą iliustraciją ar kitos vaizdinės medžiagos sąrašą, užrašant pozicijos pavadinimą bei rodyklę, nurodančią jos viršų. Iliustracijos ir kita vaizdinė medžiaga gali būti įrašyta į diskelius jpg, jpeg, tif, bmp, gif, eps, psd, cdr, wmf formatais, kai vaizdo rezoliucija ne mažesnė nei 300pixels/inch, ant diskelio nurodant tos programos pavadinimą, versiją bei iliustracijos įrašo vardą.
Straipsnių autoriai kartu su tekstu pateikia informacinius duomenis apie save. Būtina nurodyti darbovietę ir jos adresą, autoriaus pedagoginį vardą, mokslinį laipsnį, pageidautina gimimo metus, kontaktinius duomenis (adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas), mokslinių tyrimų kryptis, kitą profesinę veiklą. Šie duomenys skelbiami metraštyje prie straipsnių.
Jei tekstai verčiami į lietuvių kalbą (straipsniai ir kitos pozicijos, šaltiniai) ar kitas kalbas (straipsnių santraukos) ne paties autoriaus, nurodomi vertėjai (vardas ir pavardė).
Redkolegijai pateikta medžiaga (tekstai, iliustracijos, kita vaizdinė medžiaga, diskeliai) autoriams negrąžinami.
Kilus neaiškumams dėl straipsnio parengimo principų, prašome kreiptis į „Kauno istorijos metraščio" redkolegiją.
 
Duomenų bazės
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 22
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt