VDU mokslo žurnalai

   
Grupės ir aplinkos =
 
Groups and Environments
 
 
Žurnalo adresas institucinėje talpykloje eLABa
 
 
Leidėjas: 
Vytauto Didžiojo universitetas
 
Leidžiamas nuo:
 
Periodiškumas:
2009
 
Kasmetinis
 
 
ISSN:
2029–4182
 
Redakcijos kontaktai:
Vytauto Didžiojo universitetas
Kultūrų tyrimų centras
Laisvės al.53-210
44309 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 844

         

 
 
 
 
Redakcinė kolegija
 
Vyr. redaktorė:
 •  Egidija Ramanauskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas
Redaktorės pavaduotojai:
 • Andrius Buivydas, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Aušra Kairaitytė, Vytauto Didžiojo universitetas
Redakcijos kolegija:
 
Etnologija ir istorija
 • Laimutė Anglickienė, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Arūnas Vaicekauskas, Vytauto Didžiojo universitetas
Filosofija ir kultūrologija
 • Jūratė Černevičiūtė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • Gintautas Mažeikis, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Elena Omelčenko, Uljanovsko universitetas, Rusija
Gamtos mokslai, fizika
 • Liudvikas Pranevičius, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Rimas Vaišnys, Jeilio universitetas, JAV
Kriminologija
 • Genovaitė Babachinaitė, Mykolo Romerio universitetas
 • Artūras Petkus, Mykolo Romerio universitetas
Psichologija
 • Loreta Bukšnytė, Vytauto Didžiojo universitetas
Religijų studijos
 • Dušan Deák, Šv. Kirilo ir Metodijaus universitetas, Slovakija
 • Anita Stasulane, Daugpilio universitetas, Latvija
Sociologija
 • Katalin Forray, Pécs universitetas, Vengrija
 • Paul Hodkinson, Surrey universitetas, Jungtinė Karalyste
 • Jolanta Reingardė, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Artūras Tereškinas, Vytauto Didžiojo universitetas
 
 
Apie leidinį
 
Mokslo darbų serija "Grupės ir aplinkos" skirta aktualiai socialinių tyrimų sferai – mažųjų visuomenės grupių tyrinėjimams. Problematika aktuali ir Lietuvoje, ir visame posovietiniame regione, nes čia dar nesusiformavusios šių tyrimų tradicijos. Mažųjų visuomenės grupių tyrimai apima jaunimo skonio (gyvenimo stiliaus) subkultūrines grupes, naujiesiems religiniams judėjimams priskiriamas grupes, etnines mažumas bei jų subgrupes ir daugelį kitų grupių, kurių nariai, bendraudami tarpusavyje ir su aplinka, sukuria autentišką / individualią grupės būseną bei saviraišką. Tyrinėjamos ir laisvalaikio, ir gyvenimo būdo (stiliaus) grupės, ir organizuotos grupės, „tinklai“ bei judėjimai. Serijos tikslas – aktyvinti įvairių sričių grupių tyrinėtojų bendravimą, taip pat tarpdisciplininius tyrimus, perimant geriausius socialinės psichologijos, socialinės kultūrinės antropologijos, sociologijos, gamtos mokslų bei matematikos pasiekimus.

Pradėtas leisti 2009 metais. Straipsniai yra recenzuojami bei publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinys pasirodo ne rečiau kaip kartą metuose.

 
Informacija autoriams
 
Reikalavimai straipsniams
 
Tęstinis mokslo darbų leidinys "Grupės ir aplinkos" skirtas mažųjų visuomenės grupių tyrinėjimams, kurie apima jaunimo skonio (gyvenimo stiliaus) subkultūrines grupes, naujiesiems religiniams judėjimams priskiriamas grupes, etninių mažumų subgrupes ir kt. Tyrinėjamos ir gyvenimo stiliaus grupės, ir organizuotos grupės, "tinklai" bei judėjimai. Leidinio tikslas – aktyvinti tarpsritinius tyrimus, todėl publikuojami socialinių, humanitarinių ir tiksliųjų mokslų krypčių straipsniai, kuriuose autoriai analizuoja visuomenės grupių elgesį: grupių vidaus dinamiką, aktualius tarpgrupinio bendravimo procesus. Publikuojami teoriniai metodologiniai straipsniai, atvejo studijos, taip pat – etnografiniai tyrimai. Leidinys skiriamas akademiniams skaitytojams, taip pat socialinio darbo, kultūros, švietimo darbuotojams bei kt.
Straipsnius recenzuoja ne mažiau kaip du redaktorių kolegijos paskirti recenzentai. Laukiame straipsnių, kuriuose laikomasi aiškaus ir nuoseklaus dėstymo stiliaus, kalbos reikalavimų, nurodytos struktūros bei citavimo tvarkos. Autorius atsako už straipsnio informacijos patikimumą, autentiškumą, respondentų anonimiškumą, nepažeidžia kitų etikos reikalavimų.
Straipsnius galima rašyti lietuvių, anglų kalbomis, ne daugiau 2 autorinių lankų apimties. Tekstas rašomas naudojant Times stiliaus šriftą (Times, Times Roman, Times New Roman), 12 pt, lygiuojant abipus, tarpas tarp eilučių 1,5. Straipsnio struktūrinės dalys – skyrius, poskyriai, paragrafai turi turėti pavadinimus (skyrių pavadinimai rašomi Bold, poskyrių – Bold, Italic, paragrafų – Italic šriftu). Iliustracijos, paveiksliukai, nuotraukos pateikiami atskirai (aukštos kokybės). Bylų pavadinimai turi atitikti straipsnyje nurodytus pavadinimus (pavyzdžiui, tekste – "2 paveikslėlis", bylos pavadinimas – "2 paveikslėlis").

 

Straipsnio struktūra
 • Straipsnio pavadinimas
 • Autoriaus vardas, pavardė
 • Straipsnio anotacija (ne mažiau kaip 600 spaudos ženklų)
 • Raktiniai žodžiai
 • Įvadas (suformuluojama mokslinė problema, jos aktualumas bei ištirtumas; apibrėžiamas tyrimų objektas, tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimo metodologija)
 • Dėstymas
 • Išvados
 • Šaltiniai ir literatūra
 • Straipsnio pavadinimas užsienio kalba, kuria rašoma santrauka
 • Santrauka (viena iš pagrindinių mokslo užsienio kalbų, nemažiau 600 ženklų)
 • Raktiniai žodžiai (užsienio kalba, kuria pateikta santrauka)
 • Priedai
Autoriaus duomenys
Autoriaus vardas, pavardė, pedagoginis vardas ir mokslinis laipsnis, mokslinių tyrimų kryptis ir temos, aktyvi mokslinė veikla.
Kontaktiniai duomenys: elektroninis paštas, telefono numeris, mokslo institucijos, kuriai autorius atstovauja, adresas.
 
Literatūros ir šaltinių pateikimas ir citavimas
 
Prašome naudoti APA literatūros, šaltinių ir citavimo stilių
arba
 
 
Straipsnius siųsti elektroniniu paštu: groups-and-environments@hmf.vdu.lt
 
Duomenų bazės
 
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – nuo 2009
 
Atviroji prieiga
 • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 20
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt