VDU mokslo žurnalai

   
     Darbai ir dienos
 
Žurnalo adresas institucinėje talpykloje eLABa
 
Leidėjas: 
Vytauto Didžiojo universitetas
 
Leidžiamas nuo:
1930–1940, 1995–
 
Periodiškumas:
 
2 kartus per metus, 1996–1998, 2006–
4 kartus per metus, 1999–2005
Kasmetinis, 1930–1940, 1995
 
ISSN:
1392–0588
 
Redakcijos kontaktai:
S. Daukanto g. 25 (III aukštas)
44249 Kaunas
Telefonas:  (8 37) 32 79 97, 3021 (vidaus)
El. paštas: did@fc.vdu.lt

                                                 

 
 
 
 
Redakcinė kolegija

 
Nariai:
 • Egidijus Aleksandravičius (Vytauto Didžiojo universitetas, istorija) – vyriausiasis redaktorius
 • Ineta Dabašinskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, kalbotyra)
 • Milda Danytė (Vytauto Didžiojo universitetas, literatūra)
 • Leonidas Donskis (Vytauto Didžiojo universitetas, filosofija)
 • Bronislovas Genzelis (Vytauto Didžiojo universitetas, filosofija)
 • Jan Jurkiewicz (Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas, istorija)
 • Violeta Kelertienė (Ilinojaus universitetas, literatūra)
 • Jūratė Kiaupienė (Lietuvos istorijos institutas, istorija)
 • Antanas Kulakauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, istorija)
 • Darius Kuolys (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, literatūra)
 • Rūta Petrauskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, kalbotyra)
 • Gintautas Mažeikis (Vytauto Didžiojo universitetas, kultūrinė antropologija)
 • Rein Raud (Talino universitetas, filosofija)
 • Leonardas Sauka (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, folkloristika)
 • Alfred Erich Senn (Viskonsino universitetas, istorija)
 • Viktorija Skrupskelytė (Oberlino kolegija, JAV, Vytauto Didžiojo universitetas, literatūra)
 • Giedrius Subačius (Ilinojaus universitetas, kalbotyra)
 • Joachim Tauber (Liuneburgo Šiaurės Rytų Europos institutas, istorija)
 • Rasa Žukienė (Vytauto Didžiojo universitetas, menotyra)
 
 
Apie leidinį

 
„Darbai ir dienos" – 1989 m. atkurto Vytauto Didžiojo universiteto leidinys, kuris tęsia 1930–1940 metais ėjusio pirmtako humanitarinę linkmę ir numeraciją. Čia skelbiamos filosofijos, etnologijos, istorijos, filologijos (kalbotyros ir literatūrologijos), menų, komunikacijos ir informacijos krypčių studijos, recenzuojami reikšmingesni mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni akademinio gyvenimo įvykiai, svarstomos pedagoginės ir mokslinės problemos.  
 
 
Informacija autoriams

     
„Darbai ir dienos" – ne pabirų akademinių straipsnių rinkiniai, o dalykiniu ir probleminiu požiūriu formuojami vientisos struktūros tomai, todėl norintiems rašyti į mūsų leidinį reikėtų iš anksto susitarti su moksliniu redaktoriumi dėl straipsnių pobūdžio, apimties ir pateikimo laiko. Kiekvieną gaunamą straipsnį vertina ne mažiau kaip du recenzentai, aktyvūs mokslininkai, kurių pavardės nepranešamos. Užsienio humanitarų straipsnius recenzuoja bent vienas mokslininkas iš ne autoriaus gyvenamos vietos. Jaunųjų tyrėjų straipsnius pageidaujame gauti su žinomo tos srities specialisto ar mokslinės institucijos recenzija.
Jūsų straipsnyje turėtų būti aiškiai suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas, aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumo laipsnis, pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padarytos išvados. Laikykitės „Darbuose ir dienose" nusistovėjusių teksto pagyvinimo antraštėlėmis, pavardžių ir bibliografinių šaltinių rašymo principų. Prie straipsnio lietuvių kalba reikalinga ne trumpesnė kaip 600 spaudos ženklų santrauka anglų kalba, prie straipsnio užsienio kalba – ne trumpesnė kaip 600 spaudos ženklų lietuviška santrauka.
 
Laukiame išsamių, problemiškai gilių ir įdomių mokslo darbų, todėl straipsnių apimties ir formų nevaržome. Jie turi būti parengti kompiuteriu. Norėtume gauti tekstą, išspausdintą A4 formato (210 x 297 mm) popieriaus lapuose pagal leidinių rinkimo taisykles Word teksto redaktoriumi, su didesniais eilučių protarpiais. Palikite platesnes paraštes. Būtinai pridėkite kompiuterio diskelį. Paieškokite neskelbtų geros kokybės iliustracijų. Nepamirškite nurodyti savo atstovaujamą instituciją, pareigas, adresą (taip pat ir el.paštą).
 
        
Duomenų bazės

 
 
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 20
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt