VDU mokslo žurnalai

 
Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai =
 
Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni
 
 
Žurnalo adresas institucinėje talpykloje eLABa
 
 
                              Leidėjas
Vytauto Didžiojo universitetas.
Kauno botanikos sodas
 
Leidžiamas nuo:
1931–1942, 1999
 
Periodiškumas:
Kasmetinis, 2008
Įvairaus dažnumo, 19311942, 19992006 
 
ISBN:
9986501083  [T.] 9
9955530103  [T.] 10
9955121521  [T.] 11
 
ISSN:
13923714 [T.] 12–
 
Redakcijos kontaktai:
 
Ž. E. Žilibero g. 6
46324 Kaunas
Telefonas: (8 37) 390 033
Faksas: (8 37) 390 133
El. paštas: dir@bs.vdu.lt

    

Redakcinė kolegija
 
Vyriausioji redaktorė:
 • Dr. Vilija Snieškienė
Nariai:
 • Dr. Laima Česonienė (sodininkystė, augalų genetika), Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
 • Dr (HP) Remigijus Daubaras (sodininkystė), Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
 • Prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis (augalų fiziologija), Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas
 • Prof. habil. dr. Danuta Goszczyńska (augalų selekcija), Skiernievicų sodininkystės ir gėlininkystės institutas
 • Prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė (aplinkotyra, ekologija, aplinkos sveikata), Vytauto Didžiojo universitetas
 • Doc. dr. Vidmantas Pranas Juronis (entomologija), Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
 • Prof. habil. dr. Stasys Karazija (miškotyra, geobotanika), Lietuvos miškų institutas
 • Dr. Juozas Labokas (augalų taksonomija), Botanikos institutas
 • Prof. habil. dr. Albinas Lugauskas (mikrobiologija), Chemijos institutas
 • Prof. habil. dr. Audrius Maruška (fitocheminė analizė), Vytauto Didžiojo universitetas
 • Prof. habil. dr. Vida Mildažienė (biochemija), Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
 • Prof. habil. dr. Jonas Remigijus Naujalis (augalų ekologija), Vilniaus universitetas
 • Prof. habil. dr. Algimantas Paulauskas (molekulinė ekologija, augalų genetika), Vytauto Didžiojo universitetas
 • Prof. habil. dr. Leszek Orlikowski (fitopatologija), Skiernievicų sodininkystės ir gėlininkystės institutas
 • Prof. habil. dr. Remigijus Ozolinčius (miškininkystė), Lietuvos miškų institutas
 • Dr. Taimi Paal (augalų selekcija), Estijos gamtos mokslų universitetas, Miškų ir žemės ūkio institutas
 • Dr. Alfas Pliūra (augalų genetika), Lietuvos miškų institutas
 • Dr. (HP) Ona Ragažinskienė (farmacija), Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
 • Prof. habil. dr. Edvardas Riepšas (miškotyra, rekreacija), Lietuvos žemės ūkio universitetas
 • Doc. dr. Viktor Samorodov (biologija), Valstybinis Poltavos žemės ūkio institutas
 • Dr. Leif Schulman (augalų sistematika), Helsinkio universiteto botanikos sodas
 • Dr. Antanina Stankevičienė (mikologija), Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
 • Dr. Judita Varkulevičienė (dekoratyviniai augalai), Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
 • Dr. Kęstutis Žeimavičius (dendrologija), Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
 
Apie leidinį

 
Leidinyje „Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai = Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni" yra skelbiami VDU Kauno botanikos sodo bei kitų Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų mokslininkų, doktorantų ir botanikos sodo darbuotojų originalūs moksliniai straipsniai, atspindintys jų tyrimų rezultatus biomedicinos (biologija 01B, ekologija ir aplinkotyra 03B, agronomija 06B, botanika 04B, zoologija 05B, miškotyra 14B) mokslo srityje. Skelbiamos vadovėlių, monografijų ir kitų knygų recenzijos, apžvalginiai straipsniai.
Visus mokslinius straipsnius, įteiktus spausdinti, recenzuoja ne mažiau kaip du anoniminiai recenzentai.
     
 
Informacija autoriams

 
Mokslinio straipsnio apimtis – iki 6 psl. (pageidautina pilni, geriau paskutinis puslapis užpildytas ne mažiau kaip dviem trečdaliais). Tekstą parengti Times New Roman, Normal 12 pt šriftu, 1 eilutės intervalu, paliekant šonuose, viršuje ir apačioje 2,5 cm paraštes. Naujoje eilutėje tekstas atitraukiamas 0,6 cm. Tekstas lyginamas pagal abi šonines paraštes, tačiau negali būti centruotų pastraipų.
 
Straipsnio struktūra:
 
 • PAVADINIMAS (didžiosiomis raidėmis, paryškintu šriftu)
 • Autoriaus (-ių) pilnas(-i) vardas(-ai) ir pavardė(-ės) (paryškintu šriftu)
 • Įstaigos pavadinimas, pilnas adresas, elektroninio pašto adresas
 • Anotacija
 • Reikšminiai žodžiai: (iki 5 žodžių)
Tekste lotyniški organizmų pavadinimai rašomi pagal Tarptautinį botanikos nomenklatūros kodeksą (International Code of Botanical Nomenclature).
Cituojant literatūros šaltinius, nurodoma autoriaus pavardė ir metai (Berger, 1995), kai autorių daugiau negu vienas – tik pirmojo pavardė ir metai (Gudavičius ir kt., 2003), (Moldre et al., 2007) arba leidinio pavadinimo pirmasis žodis ir metai (Aiškinamasis..., 2000). Šaltiniai cituojami abėcėlės tvarka.
Lentelių ir jų dalių pavadinimai, piešinių ar grafikų pavadinimai pateikiami pagrindine straipsnio kalba bei anglų kalba, jei straipsnis parengtas lietuvių ar rusų kalba:
 
1 lentelė. Maisto medžiagų kiekis dirvožemyje
Table 1. Amount of nutrients in soil
Dirvožemis
Soil
N bendrasis (%)
N total (%)
P2O5 judrusis (mg/kg)
P2O5 mobile (mg/kg)
K2O judrusis (mg/kg)
K2O mobile (mg/kg)
Humusas (%)
Humus (%)
pHKCl
Smėlžemis
Arenosols
0,139
443,2
79,7
2,13
6,78
Smėlžemis, patręštas NDK
Arenosols fertilized with sewage sludge compost
0,254
1360,3
132,2
3,72
6,61
 
Įvadas
Metodika
Rezultatai
Rezultatų aptarimas
Išvados
Literatūra
Abėcėlės tvarka, nenumeruojama. Autoriai rašomi didžiosiomis raidėmis.
Summary (kai straipsnis lietuvių arba rusų kalba)
Key words: ...(iki penkių žodžių)
Santrauka (kai straipsnis anglų kalba)
Reikšminiai žodžiai: (iki 5 žodžių)
 
Literatūros sąrašo pavyzdys:
 
Knygos ir daugiatomiai leidiniai
 
BERGER, P. L. 1995. Sociologija: humanitarinis požiūris. Kaunas, 195 p. ISBN 9986-457-08-2.
BURRELL, G.; MORGAN, G. 1979. Sociological paradigms and organizational analysis. London, 432 p.
Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas. 2000. Kaunas, 234 p. ISBN 9986-13-830-2.
 
Straipsniai iš knygų ir daugiatomių leidinių
 
GUDAVIČIUS, E.; KAMUNTAVIČIENĖ, V. Dignitorius. 2003. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius, t. 4, p. 761-762.
KAMUNTAVIČIENĖ, V. 2000. Parapijos mikroistorija: Apytalaukio bažnyčios įkūrimas ir raida XVII a. – XVIII a. pradžioje. Iš: Istorijos akiračiai: straipsnių rinkinys. Vilnius, p. 219234.
LEONAVIČIUS, J. 2000. Sociologinio tyrimo rengimo ir atlikimo pagrindinių reikalavimų vykdymo klausimu. Sociologija:  praeitis ir dabartis: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, p. 135–140.
 
Straipsniai serijiniuose (žurnaluose, laikraščiuose ir kituose tęstiniuose) leidiniuose
 
VAŠKEVIČIENĖ, A. 2000. Elektroninė informacija bibliotekos darbe. Tarp knygų, sausis, p. 1–3.
MÖLDRE, A.; REIMO, T. 2007. Historiography and sources of the Estonian book science in the years 1918–1944. Knygotyra, t. 48, p. 78–96.
 
Elektroninės knygos
 
MILIUS, V. 2001. Žemaičių etnologijos bibliografija [interaktyvus]. [Vilnius]. Prieiga per internetą: <http://samogitia.mch.mch.mii.lt/ KULTURA/etnologija.lt.htm>. [Žiūrėta 2001 m. lapkričio 9 d.].
 
Straipsniai elektroninėse knygose
 
GIRDZIJAUSKAS, J. 2002. Ankstyvasis periodas (iki XIX a. pabaigos). Klasikinė lietuvių literatūra: antologija [interaktyvus]. Vilnius. Prieiga per internetą: <http://anthology.lms.lt/lindex.html>. [Žiūrėta 2002 m. balandžio 26 d.].
 
Straipsniai elektroniniuose serijiniuose leidiniuose
 
GUDONIENĖ, V. 1998. Politinė visuomenė ir informacija. Informacijos mokslai [interaktyvus]. [nr.] 9. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/inf-m-9/index.html>. [Žiūrėta 2001-11-09].
 
Rankraštiniai dokumentai
 
Šv. Kazimiero draugijos nuostatų projektas. 1908 m., rugsėjo 24 d. Mokslų akademijos biblioteka, f. 179, b. 238, l. 1.
Дело о приписании к Сурдецкому монастырю вольных людей. 1843, Ковно, октябрь. Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 614, l. 1–4.
 
 
Atviroji prieiga
 
 • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)
 
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 20
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt