VDU mokslo žurnalai

   
Aukštojo mokslo kokybė =
 
The Quality of Higher Education
 
 
Žurnalo adresas institucinėje talpykloje eLABa
 
 
 
Leidėjas: 
Vytauto Didžiojo universitetas.
Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė
 
Leidžiamas nuo:
2004
 
Periodiškumas:
 
Kasmetinis
 
ISSN:
1822–1645
 
Redakcijos kontaktai:
Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė
Vytauto Didžiojo universitetas
 S. Daukanto g. 27-314
LT-44249 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 973
Faksas: (8 37) 327 973
El. paštas: zur_amk@skc.vdu.lt                       

    

 
 
 
 
 
Redakcinė kolegija
 
Mokslinis redaktorius:
 • Kęstutis Pukelis (Vytauto Didžiojo universitetas  LT)
Redaktorių taryba:
 • Tineke A. Abma (Universiteit Maastricht NL)
 • Buket Akkoyunlu (Hacettepe University TR)
 • José-Luis Aróstegui (Universidad de Granada ES)
 • Raimonda Brunevičiūtė (Kauno medicinos universitetas LT)
 • Algirdas Čižas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas  LT)
 • Vincentas Dienys (Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras LT)
 • Gintaras Dikčius (Vilniaus universitetas LT)
 • Romualdas Ginevičius (Lietuvos universitetų Rektorių konferencija LT)
 • Audronė Juodaitytė (Šiaulių universitetas LT)
 • Vytolis Kučinskas (Klaipėdos universitetas LT)
 • Saville Kushner (University of the West England UK)
 • Rimantas Laužackas (Vytauto Didžiojo universitetas LT)
 • Tim McMahon (University College Dublin · IE)
 • Mindaugas Misiūnas (Lietuvos kolegijų direktorių konferencija LT)
 • Jean-Luc Patry (Universität Salzburg AT)
 • Justinas Sigitas Pečkaitis (Mykolo Romerio universitetas LT)
 • Steponas Raudonius (Lietuvos žemės ūkio universitetas LT)
 • Christina Segerholm (Umeå University SE)
 • Helen Simons (University of Southampton UK)
 • Robert E. Stake (University of Illinois USA)
 • Eugenijus Stumbrys (Studijų kokybės vertinimo centras LT)
 • Ivan Svetlik (Univerza v Ljubljani SI)
 • Don F. Westerheijden (Universiteit Twente NL)
 • Rimantas Želvys (Vilniaus pedagoginis universitetas LT)
 • Pranas Žiliukas (Kauno technologijos universitetas LT)
 
Apie leidinį

 
Žurnalas „Aukštojo mokslo kokybė" – tai tarpusavyje besivaržančių skirtingų švietimo kokybės filosofijų diskusijų erdvė. Siekiame, kad žurnale skelbiami teoriniai ir empiriniai aukštojo mokslo kokybės tyrimai sudarytų sąlygas skaitytojams analizuoti, vertinti ir plėtoti savo požiūrį į aukštojo mokslo kokybės problemas, prisidėtų prie kokybės kultūros tobulinimo universitetuose, kolegijose ir kitose aukštojo mokslo sektoriui priklausančiose institucijose.
Lietuvių ir anglų kalbomis leidžiamas žurnalas – puiki galimybė mūsų šalies mokslininkams ir praktikos specialistams įsijungti į tarptautines diskusijas, drauge su įvairių šalių tyrėjais, aukštojo mokslo institucijų darbuotojais ir politikais ieškoti efektyviausių kokybės problemų sprendimo būdų. Viliamės, kad žurnalas padeda Europos ir pasaulio akademinei bendruomenei gauti papildomos informacijos apie švietimo kokybės poslinkius mūsų šalyje. Tai labai aktualu Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare ir siekiančiai iki 2010 metų įsilieti į vientisą Europos aukštojo mokslo erdvę.
Žurnalą sudaro dvi dalys: tyrimai ir realijos.
Pirmoji dalis skirta fundamentaliesiems ir taikomiesiems aukštojo mokslo kokybės tyrimams. Jos tikslas – skatinti konceptualias diskusijas apie aukštojo mokslo kokybės filosofiją, bendrus kokybės vertinimo ir valdymo principus, sistemas ir modelius. Žurnalo redkolegija suvokia, kad aukštasis mokslas yra glaudžiai susijęs su kitais švietimo sektoriais bei darbo rinka, todėl tyrimai šiose srityse taip pat yra svarbūs ir aktualūs.
Vienas iš šios žurnalo dalies ypatumų – aukštojo mokslo kokybės reiškinių sisteminimas siekiant palengvinti skirtingomis kalbomis kalbančių įvairių kultūrų tyrėjų diskusijas ir bendradarbiavimą. Viliamės, kad tokia praktika ateityje galbūt palengvins kokybės reiškinių ir juos nusakančių sąvokų sisteminimą. Būtent todėl straipsnių autorius prašome tiksliai apibrėžti svarbiausias jų tyrimuose vartojamas sąvokas.
Realijų dalies paskirtis – informuoti šalies ir užsienio akademines bendruomenes apie priimamus teisinius aktus bei įstatymus, išėjusius leidinius ir atliktus mokslinius darbus, nacionalinius ir tarptautinius projektus švietimo kokybės ar jos politikos klausimais, įvykusias ir būsimas konferencijas, svarbiausius jų rezultatus, aktualius kokybės kultūros plėtotei ir aukštojo mokslo kokybės gerinimui Lietuvoje.
Žurnalas „Aukštojo mokslo kokybė" visų pirma skiriamas aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, politikams ir vadovams, darbdaviams ir absolventams, mokslininkams ir praktikams bei visiems, kurie dirba mokslinį darbą, studijuoja ir domisi aukštuoju mokslu ir jo kokybės tobulinimu.
 
Daugiau apie žurnalą VDU Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupės svetainėje.
 
 
Informacija autoriams

 
Spausdinimui pateikiami straipsniai parašyti lietuvių arba anglų kalbomis. Straipsniai rašomi MS Word teksto redaktoriaus programa, Times New Roman 12 punktų šriftu. Straipsniai neturi viršyti 10 standartinio dydžio puslapių, su vienos eilutės tarpais bei esant tokiems atstumams nuo puslapio kraštų: nuo viršaus – 2 cm, iš apačios – 2 cm, iš kairės – 3 cm, iš dešinės – 1 cm. Priedai neturėtų viršyti 5 puslapių.
 
Straipsnio struktūra turėtų būti tokia:
 • Straipsnio pavadinimas (14 pt, bold).
 • Autoriaus vardas ir pavardė, institucija, kuriai atstovauja, arba, jei tokios nėra, miestas ir šalis, kuriuose autorius gyvena (12 pt, italic).
 • Santrauka (200–600 spaudos ženklų apimties): glaustas straipsnio pristatymas.
 • Pagrindinių sąvokų, naudojamų straipsnyje, aptariant pagrindinius aukštojo mokslo kokybės reiškinius, apibrėžimai.
 • Įvadas, kuris galėtų aprėpti šiuos klausimus: paaiškinimą, kodėl tema yra aktuali/svarbi, tyrimo problemą, glaustą straipsnio struktūrą ir kita.
 • Tyrimo aprašymas ir analizė pristatoma sunumeruotuose skyriuose (ar poskyriuose) su pavadinimais. Tai gali būti tyrimo rezultatų, jų svarbos ir reikšmės tyrimo ir/ar studijų kokybės plėtotei pristatymas. Empirinio tyrimo atveju, pagrindinėje dalyje turėtų būti teorijos, hipotezių, procedūrų, rezultatų ir aptarimo skyriai.
 • Glaustos ir struktūrizuotos išvados bei rekomendacijos.
 • Literatūros sąrašas.
 • Prieduose, jei reikia, turėtų būti pateikiama bet kokia kita papildoma informacija.
 • Atskirame puslapyje turėtų būti pateikta informacija apie autorių: vardas, pavardė, institucija, mokslo interesų kryptys, kontaktinė informacija (adresas, elektroninio pašto adresas, nuoroda į asmeninį internetinį puslapį).
      
Kiti reikalavimai straipsniui
 
Citavimas
 • Rankraščiuose reikėtų apsiriboti tik formaliomis citatomis, kurios nepažeidžia autorinių teisių reikalavimų.
 • Straipsnio tekste pateikiama tokia informacija: cituojamo autoriaus pavardė, jo/jos vardo pirmoji raidė ir kūrinio leidimo metai (pavyzdžiui, Petraitis K., 2003 arba Petraitis K., Juozaitis J., 2004).
 • Jei tiksli citata pateikiama tekste, po kūrinio metų dar pateikiamas puslapis, kuriame galima rasti citatą (pavyzdžiui, Petraitis K., 2003, p. 23 arba Petraitis K., Juozaitis J., 2004, p. 23–24).
 • Internetinis šaltinis traktuojamas kaip ir kitos publikacijos: cituojant nurodomas autorius bei publikavimo metai. Jei negalima nustatyti autoriaus, rašykite URL, pavyzdžiui, URL, 2003 arba URL (data nenurodyta).

Sutrumpinimai

 • Pirmą kartą naudojant akronimą, tokį kaip UNESCO, pirma turėtų būti pateikiamas pilnas pavadinimas arba pilnas pavadinimas turėtų būti pateikiamas skliausteliuose. Turėtų būti vengiama tokių sutrumpinimų kaip Nr., t. t. bei vs.
 • Lentelėse naudojami sutrumpinimai bei simboliai turėtų sutapti su naudojamais tekste arba paaiškinti išnašose puslapio apačioje.

Išnašos 

 • Išnašos gali būti naudojamos trumpiems paaiškinimams.
 • Literatūros sąrašui nurodyti išnašos nenaudojamos.
 • Išnašose gali būti pateikiamos trumpos padėkos.
 • Kitais atvejais jų turėtų būti vengiama.
 

Literatūros sarašas

Spausdintų šaltinių pristatymas
 • Literatūros sąraše pateikiamos tekste minimos publikacijos, išdėstytos alfabetine tvarka, nurodant autoriaus pavardę, inicialus, metus (skliausteliuose), pavadinimą, šaltinį (pavyzdžiui, žurnalas ar redaguota knyga – italic – bei jos redaktoriai), miestą, kuriame kūrinys išleistas, leidyklą ir puslapius. Žemiau pateikiami pavyzdžiai, kaip rengiant literatūros sąrašą pristatyti publikacijas žurnale, knygoje ir monografijoje:
  • Petraitis K. (2004). Kokybė ir kiekybė // Aukštojo mokslo kokybės žurnalas, 1. Kaunas: VDU, p. 25–37.
  • Juozaitis J., Petraitis K. (1999). Kas yra kokybė? // Kokybės klausimai. (Red. Kalvinas R.). Vilnius: Tyto Alba, p. 15–29.
  • Juozaitis S. (2000). Švietimo kokybė. Vilnius: Alma Littera, 268 p.
Internetinių šaltinių pristatymas
 • Internetiniai puslapiai literatūros sąraše turi būti pristatomi taip: straipsnio autoriaus pavardė, inicialai (jei pavardė nežinoma, rašykite URL), metai, pavadinimas, URL ir dokumento parsiuntimo data, pavyzdžiui:
Vaizdinė informacija
 • Lentelės pateikiamos su pavadinimais, nurodytais eilutės centre. Lentelės numeris pateikiamas eilute aukščiau (virš pavadinimo) dešinėje.
 • Paveikslai, diagramos ir schemos taip pat yra numeruojamos, jų pavadinimai pateikiami eilutės centre paveikslo apačioje. Prašome pateikti geriausiai matomas, juodai-baltas kopijas.
Straipsnio pristatymas
 • Straipsnio kopija privalo būti pasirašyta autoriaus (autorių) ir atsiųsta paštu. Elektroninė straipsnio versija išsiunčiama elektroniniu paštu.
     
Duomenų bazės

 
 
Atviroji prieiga
 • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 21
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt