BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ PAVYZDŽIAI PAGAL ISBD

KNYGŲ BIBLIOGRAFINIŲ  NUORODŲ PAVYZDŽIAI
Nuoroda pradedama dokumento autoriaus(ių) pavarde(ėmis).
 
Vienas autorius
Kavolis V. Nužemintųjų generacija : egzilio pasaulėjautos eskizais.  Cleveland (Ohio), 1968. 79 p.
Lūžienė N. Antikinės Graikijos kultūros istorija : [mokomoji knyga]. Kaunas, 2005. 257 p. ISBN 9955-12-086-X.
Martišius V. Kognityvinė psichologija : [mokomoji knyga]. D. 1. Suvokimas ir atmintis. Kaunas, 2006. 258 p. ISBN 9955-12-133-5.
Du, trys autoriai
Autoriai užrašomi tokia tvarka, kokia jie pateikti dokumente.
Janickienė D., Valterytė R. Informatika : Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP, Internetas : mokomoji knyga. Kaunas, 2005. 373 p. ISBN 9955-12-048-7.
Darškuvienė V., Legenzova R. Finansų valdymas : uždavinynas : mokomoji knyga. Kaunas,  2005. 91 p. ISBN 9955-12-077-0.
Bagdanavičius J., Grigas R., Senkus V. Vadybos sociologijos aspektai : mokomoji knyga. Vilnius,  2006.  203 p. (Metodinės priemonės).  ISBN 9955-20-120-7.
Nuoroda pradedama dokumento antrašte
 
Keturi autoriai
Autoriai užrašomi po antraštės. Antraštė nuo autorių atskiriama tarpu, įstrižu brūkšniu, tarpu  ( / )
Inžinerinė grafika : paskaitų konspektas : mokomoji knyga / Aleksandra Laimutė Gulbinienė, Pranas Kumpikas, Algimantas Vasylius, Mykolas Žmuida ; Kauno technologijos universitetas. Grafinių darbų katedra. Kaunas, 2006. 65 p. ISBN 9955-25-103-4.
Turizmo pradmenys : studijų knyga / Edmundas Talačka, Aleksandras Alekrinskis,  Pranas Mockus, Vilma Papievienė ; Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas, 2006. 74 p. ISBN 9955-622-24-5.
Penki ir daugiau autorių
Po antraštės užrašomas pirmasis dokumente nurodytas autorius, kiti praleidžiami. Vietoje praleidimų rašomas daugtaškis (…) ir santrumpa [et al.] arba, jei dokumentas lietuvių kalba -  [ir kt.]. Antraštė nuo autorių atskiriama tarpu, įstrižu brūkšniu, tarpu  ( / )
Lietuvos gyventojų fizinio pajėgumo testavimo ir fizinės būklės nustatymo metodika : sveikos gyvensenos, fiziškai aktyvaus gyvenimo būdo ir jo praktinio realizavimo metodinės rekomendacijos : mokomoji knyga / Algirdas Muliarčikas … [ir kt.] ; sudarytojas Algirdas Muliarčikas. Vilnius, 2007. 73 p. ISBN 978-9986-574-87-3.
Kita intelektualinė atsakomybė už dokumentą
Asmenys ar kolektyvai, prisidėję prie dokumento rengimo (pvz., sudarytojai, vertėjai, redaktoriai), gali būti  užrašomi po antraštės, atskiriant tarpu, įstrižu brūkšniu, tarpu  ( / )
Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema : ESS 1995. Vilnius, 2005. 467 p.
Lietuvos istorija / redagavo A. Šapoka. Fotografuot. leid. Vilnius, 1990. 686 p.
Pradinio mokymo patirtis Lietuvoje, 1918-1940 / [sudarė Magdalena Karčiauskienė]. 2-asis papild. ir patais. leid. Kaunas, 2000. 287 p. ISBN 5-430-03010-4.
Lietuvos gyventojų nuolatinis mokymasis : statistinio tyrimo rezultatai / Statistikos departamentas [prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės]. Vilnius, 2005. 35 p. ISBN 9955-588-86-1.
Viešojo administravimo studentų praktikos organizavimo ir atlikimo metodika / Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos institutas. Viešojo administravimo katedra ; parengė Ilona Tamutienė.  Kaunas, 2006. 22 p. ISBN 9955-12-124-6.
Lietuvos žemės ūkio apžvalga, 2006 / Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Kaunas, [2006]. 63 p. ISBN 9955-581-78-6.
KITŲ DOKUMENTŲ RŪŠIŲ BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ PAVYZDŽIAI
Disertacijos santrauka
Tamošiūnienė  L. Suaugusiųjų mokymosi dimensijos kompleksiniame švietimo ir mokymosi realybės modelyje : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S). Kaunas,  2006. 32 p.
Konferencijos medžiaga
Emigracija iš Lietuvos : padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai : konferencijos medžiaga, 2006 / Lietuvos Respublikos Seimas. Vilnius, 2006. 99 p. ISBN 9986-18-151-8.
Asmuo ir valstybė : (prisiminimai ir pranešimai) : iškilminga konferencija 1941 m. birželio 23 d. sukilimo 50-mečiui paminėti, Kaunas, 1991 m. birželio 22 d. Kaunas, 1992. 68, [31] p.
Standartas
LST ISO 690:1999. Informacija ir dokumentai. Bibliografinės nuorodos. D. 2. Elektroniniai dokumentai ir jų dalys. Vilnius, 1999. 20 p. Galioja nuo 1999 m. rugpjūčio mėn.
Žemėlapis
Lietuvos Respublikos administracinis suskirstymas, 2000 m. [Kartografija]. 1:400 000. Vilnius, 2000. 1 žml. lap. ISBN 9955-408-52-9.
Elektroninis dokumentas
Vadybos pagrindai [Elektroninis išteklius] : mokomoji knyga / [parengė] A. Sakalas…[ir kt.]. Kaunas,  2006. 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). ISBN 9955-25-012-7.
Lariviere J. Guidelines for legal deposit  legislation [Elektroninis išteklius] Rev., enlarged and updated ed. Paris, 2000.  Prieiga per internetą:  <http://www.ifla.org/VII/s1/gnl/legaldep1.htm>. [Žiūrėta 2007 m. rugsėjo 13 d.].
STRAIPSNIŲ BIBLIOGRAFINIŲ  NUORODŲ PAVYZDŽIAI
Vieno autoriaus straipsnis žurnale ar laikraštyje
Liobikienė N. Lietuvos katalikiškųjų šeimos centrų programos // Soter. ISSN 1392-7450. T. 18 (2006), p. 89-108.
Almenas K. Patriotizmo išblėsimo kaltųjų paieškos // Akiračiai.  ISSN 1822-153X. 2006, nr. 2, p. 2.
Dviejų autorių straipsnis žurnale ar laikraštyje
Giedraitytė M., Bieliauskaitė R.  Psichologinis atsparumas vaikystėje: sampratos problematika // Psichologija.  ISSN 1392-0359. T. 34 (2006), p. 7-19.
Vyšniauskaitė B., Dapkus L. Vilniui - ne tik garbė, bet ir išbandymai : NATO susitikimas į Lietuvos sostinę pirmą kartą sutraukė tiek aukštų svečių // Lietuvos rytas. ISSN 1392-2351. 2005, bal. 21, p. 1-2.
Trijų autorių straipsnis žurnale
Ragažinskienė O. , Povilaitytė V., Jankauskaitė L. Naujo vaistinio, prieskoninio augalo Perilla frutescens (L.)Britton - imunomoduliatoriaus - introdukcija Lietuvoje  // Žmogaus ir gamtos sauga.  ISSN 1822-1823.  [2005],  p. 237-239.
Straipsnis knygoje
Kamuntavičienė  V. Parapijos mikroistorija : Apytalaukio bažnyčios įkūrimas ir raida XVII a. – XVIII a. pradžioje // Istorijos akiračiai: straipsnių rinkinys. Vilnius, 2004. ISBN 9986-780-63-2.  p. 219-234.  
Straipsnis daugiatomyje leidinyje
Gudavičius E., Kamuntavičienė V. Dignitorius // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 4. Chakasija-Diržių kapinynas. Vilnius, 2003. ISBN 5-420-01522-6. p. 761-762. 
Knygos recenzija
Rekašius Z.V.  Apie Leonido knygą, Kęstučio mamą, mano tėvą ir profesorių.  Rec. kn.: Identity and Freedom: Mapping Nationalism and Social Criticism in Twentieth-Century / Leonidas Donskis.  London; New York,  2002 // Akiračiai. ISSN 1822-153X. 2005, nr. 9 (spalis), p. 16.
Pranešimas konferencijos medžiagoje
Kovtun A. Kalbos ir teksto dekonstrukcija Česlovo Milošo esė "Pakelės šunytis" // Baltijos regiono istorija ir kultūra : Lietuva ir Lenkija : tarptautinė mokslinė konferencija : tezės (Klaipėdos universitetas,  2006 m. birželio 8-10 d.). Klaipėda,  2006.  ISBN 9955-18-121-4.  p. 161-164.
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 24
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt